AKTUALNOŚCI

Wytyczna dot. zawieszenia sankcji

Maj 15, 2020

Informujemy, że Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 – wydał Instytucjom Pośredniczącym Wytyczną o zawieszeniu sankcjonowania naruszeń wynikających z „Zasad konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020” dla zamówień przeprowadzonych od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Zwracamy przy tym uwagę, że Wytyczna nie zwalnia beneficjentów ze stosowania– co do zasady – „Zasad konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców…” stanowiąc jedynie o nie nakładaniu korekt finansowych w przypadku uchybień w ich realizacji.

Pożyczka płynnościowa dla Podmiotów Ekonomi Społecznej

Maj 13, 2020

Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił Pożyczki Płynnościowe dla podmiotów ekonomii społecznej na zapewnienie im płynności finansowej w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID – 19. 

Przeznaczenie pożyczki:

 • sfinansowanie wynagrodzeń pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),
 • pokrycie zobowiązań publiczno-prawnych Ostatecznego Odbiorcy, 
 • spłata zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 • zatowarowanie, półprodukty itp.
 • pokrycie kosztów administracyjnych,
 • zakup drobnego wyposażenia.

Główne parametry pożyczki:

 • Maksymalna wartość pożyczki – do wysokości 25% wartości rocznego obrotu  i nie więcej niż 100 tys. zł;
 • Okres spłaty – do 4 lat,
 • Oprocentowanie – 0,1 proc. w skali roku,
 • Karencja w spłacie  – do 12 miesięcy,
 • Prowizja – brak opłat i prowizji.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o pożyczkę:

 • przedsiębiorstwo społeczne,  w tym spółdzielnia socjalna,
 • podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:  Centra Integracji Społecznej (CIS) i Kluby Integracji Społecznej (KIS), Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ),
 • organizacja pozarządowa, podmiot, lub spółka non-profit o ile udział sektora publicznego w tej spółce wynosi nie więcej niż 50%,
 • spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych.

Pozostałe warunki:

Aby podmiot ekonomii społecznej mógł skorzystać z pożyczki powinien:

 • istnieć co najmniej 12 m-cy i posiadać co najmniej jeden zamknięty rok obrotowy,
 • spełniać kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,
 • prowadzić działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową,
 • posiadać zdolność do spłaty zaciągniętego zobowiązania wraz z odsetkami i wykazać realne źródła spłaty tych zobowiązań (weryfikowana na podstawie dokumentów finansowych właściwych dla formy prawnej PES).

Instytucje udzielające pożyczki:

 1. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, ul. Limanowskiego 15, 58-300 Wałbrzych, tel. (74) 66 44 810,
  https://frw.pl/pozyczka-plynnosciowa-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej/
 2. Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych, ul. Okopowa 56, 01-042 Warszawa, tel. (22) 636 07 40,
  https://tise.pl/offers/pozyczka-plynnosciowa-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej/
 3. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach, ul. Kościuszki 62, 16-400 Suwałki, tel. (87) 565 13 86,
  https://pozyczkipes.frp.pl/

Rozpoczął się nabór wniosków o Pożyczkę Płynnościową!

Maj 5, 2020

Od 04.05.2020 Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. rozpoczął nabór wniosków na Pożyczkę Płynnościową przeznaczoną na wsparcie przedsiębiorstw dotkniętych skutkami epidemii SARS-CoV-2. Na ten cel przeznaczono 30 mln zł z Projektu finansowanego ze środków Województwa Pomorskiego.

Dla kogo?

Mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczej na obszarze województwa pomorskiego oraz mających siedzibę lub stałe miejsce prowadzonej działalności na jego terenie.

O jaką pożyczkę można się starać?

W ramach Pożyczki Płynnościowej dostępna jest pożyczka do 150 000 zł na okres do 60 miesięcy
Karencja w spłacie kapitału lub kapitału i odsetek – do 12 m-cy, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki. Bez wkładu własnego.

Na co?

Pożyczka może być przeznaczona na finansowanie wydatków niezbędnych do utrzymania działalności gospodarczej Pożyczkobiorcy prowadzonej na terenie województwa pomorskiego i zapewnienia Pożyczkobiorcy płynności finansowej (kapitał obrotowy), ze względu na pogarszającą się sytuację Pożyczkobiorcy wywołaną skutkami epidemii SARS-CoV-2.

Jaki jest koszt Pożyczki Płynnościowej?

roczne oprocentowanie – od 0% z zastosowaniem pomocy publicznej 

• 0% prowizji za udzielenie pożyczki

Wnioski o Pożyczkę należy składać do Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego. Więcej informacji oraz niezbędne dokumenty na stronie Funduszu:

https://pfp.gda.pl/

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej!

Kwiecień 30, 2020

21 kwietnia 2020 r. , w wyniku zakończonej oceny wniosków dla naboru nr RPPM.05.07.00-IZ.00-22-001/19, w ramach działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, wyłonione zostały projekty, których realizacja przewiduje udzielenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób z terenu województwa pomorskiego, powyżej 30 roku życia.

W ramach realizowanych projektów, ich uczestnicy otrzymają:

 1. Wsparcie w postaci usług szkoleniowych (indywidualnych i grupowych) udzielanych na etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej (przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej), jako wsparcie uzupełniające do pomocy finansowej,
 2. Wsparcie finansowe na podjęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej dotacji, w wysokości 23 050,00 zł,
 3. Finansowe wsparcie pomostowe przyznawane na pokrycie obowiązkowych składek ZUS i innych wydatków bieżących.

Osoby, które mogą ubiegać się o wsparcie w postaci dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej to:

 1. Osoby pozostające bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), w tym: w szczególności osoby, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: a) osoby w wieku 50 lat i więcej, b) kobiety, c) osoby z niepełnosprawnościami, d) osoby długotrwale bezrobotne, e) osoby o niskich kwalifikacjach,
 2. Osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych ( na okres krótszy niż 6 miesięcy) oraz pracujący w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości 120 % minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu,
 3. Osoby ubogie pracujące – osoby, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej lub osoby zamieszkujące w gospodarstwie domowym, w którym dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej.
 4. Osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
 5. Imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia),
 6. Reemigranci.

Szczegółowy katalog osób mogących ubiegać się o dotacje, każdorazowo określony został rzez realizatora projektu!!!

Poniżej link z informacjami na temat wszystkich projektów wybranych do dofinansowania wraz z danymi teleadresowymi podmiotów realizujący przedmiotowe projekty. To właśnie do tych podmiotów należy się zgłosić, aby wziąć udział w projekcie na otrzymanie dotacji.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach
Działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa RPO WP.

Więcej informacji do uzyskania u realizatorów projektów oraz w:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach, ul. Wysoka 3/16, 89-600 Chojnice

telefon : +48 52 334 48 47; oraz +48 52 334 33 07;

chojnice.pife@pomorskie.eu,
www.pomorskiewunii.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.facebook.com/lpichojnice

Godziny otwarcia Punktu: poniedziałek: 8:00-18:00, w okresie pandemii COVID-19, w godzinach: 8.00-16.00 wtorek-piątek: 8:00-16:00

Kursy i szkolenia zawodowe dofinansowane z Funduszy Europejskich.

Kwiecień 27, 2020

Na terenie województwa pomorskiego, jego mieszkańcy/osoby pracujące mogą ubiegać się o udział w kursach i szkoleniach zawodowych dofinansowanych z Funduszy Europejskich, poprzez udział w projektach realizowanych w ramach Działania 5.5. Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Docelowo udział w kursach i szkoleniach mogą brać osoby w wieku aktywności zawodowej (18 lat i więcej), które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych.

Wsparcie kierowane jest do osób niezależnie od ich sytuacji społeczno-zawodowej (zarówno do osób pozostających bez zatrudnienia, jak również pracujących – to szczegółowo określa realizator projektu ). Preferowane są osoby o niskich kwalifikacjach oraz osoby w wieku 50 lat i więcej, jako grupy wykazujące największą lukę kompetencyjną w zakresie TIK i języków obcych lub posiadające największe potrzeby związane z uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych.

Ponadto preferowane jest ukierunkowanie projektów na udział pracowników sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, jak również pracowników podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych.

Poniżej – do pobrania – tabelaryczne zestawienie realizowanych projektów wraz z informacją o charakterze kursów oraz danymi teleadresowymi ich organizatorów.

Projekty realizowane na terenie województwa pomorskiego w ramach Działania 5.5 Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Działania antykryzysowe z Funduszy Europejskich (EFS) w okresie COVID-19

Kwiecień 21, 2020

Poniżej zamieszczamy link, pod którym można znaleźć 4 publikacje dotyczące tarczy antykryzysowej:

Ulotki

 1. Ulotka na temat dofinansowania wynagrodzeń pracowników organizacji pozarządowych (NGO) i pożytku publicznego (OPP). Ulotka.
 2. Ulotka na temat dofinansowania wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne dla samozatrudnionych. Ulotka
 3. Ulotka na temat dofinansowania wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Ulotka
 4. Ulotka na temat zmian w kredycie technologicznym wprowadzonych w celu łagodzenia negatywnych skutki oddziaływania koronawirusana gospodarkę. Ulotka.

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/publikacje/#/domyslne=1

Samorząd Województwa Pomorskiego uruchomił stronę internetową dla przedsiębiorstw z naszego regionu, które zostały dotknięte skutkami epidemii.

Kwiecień 17, 2020

Samorząd Województwa Pomorskiego uruchomił stronę internetową dla przedsiębiorców i firm z naszego regionu, które zostały dotknięte skutkami epidemii. Strona ma być narzędziem skupiającym informacje o wszystkich formach dostępnego obecnie wsparcia.

Strona jest dostępna pod adresem pomocdlafirm.pomorskie.eu.

Mając świadomość w jak trudnym położeniu znalazły się obecnie przedsiębiorstwa w wyniku epidemii i nieuniknionych decyzji administracyjnych. Dlatego, aby wspomóc biznes w przetrwaniu w tych trudnych czasach, Samorząd Województwa Pomorskiego stworzył kompleksową platformę informacyjną zawierającą wiedzę na temat obecnie oferowanego wsparcia – zarówno na poziomie samorządowym, jak i rządowym. To narzędzie praktyczne i przejrzyste z perspektywy optyki firmy, która szuka konkretnej pomocy.

Na stronie dostępne są informacje na temat wsparcia  dla firm oferowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w postaci dopłat do wynagrodzeń pracowniczych w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy  w sytuacji spadku obrotów gospodarczych. Strona pomocdlafirm.pomorskie.eu to również miejsce, gdzie można uzyskać informacje jak skorzystać ze wparcia oferowanego przez Pomorski Fundusz Pożyczkowy oraz Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych m.in. w ramach środków w wysokości 80 mln zł wygospodarowanych przez samorząd województwa dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Środki te pomogą ograniczyć społeczne i gospodarcze straty związane z epidemią COVID-19, z której skutkami borykają się pomorscy przedsiębiorcy oraz ich pracownicy.

Na stronie można także uzyskać informacje na temat dostępnej w regionie pomocy konsultacyjnej i doradczej dla firm oferowanej zarówno przez instytucje Samorządu Województwa Pomorskiego, takie jak Agencja Rozwoju Pomorza S.A., a także inne instytucje otoczenia biznesu.

Poprzez stronę istnieje możliwość wyszukania dedykowanego wsparcia dla przedsiębiorstw w zależności od wielkości a także uzyskania informacji na temat instrumentów prawnych w zakresie wsparcia firm czy kancelarii prawnych i podatkowych udzielających pomocy w zakresie wypełniania wniosków. W odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez pomorskie przedsiębiorstwa uruchomiliśmy też na Facebooku specjalną „Tablicę Ogłoszeń” Pomoc dla firm !Pomorskie. Tablica dedykowana jest przedsiębiorcom oferującym określone produkty np. z krótkim terminem przydatności oraz tym szukającym określonych produktów czy współpracy w zakresie uruchomienia konkretnej produkcji.

Tablica ogłoszeń na Facebooku jest dostępna pod adresem: https://www.facebook.com/groups/1116442035388176

Zapraszamy serdecznie do aktywnego korzystania z nowej strony i rozpowszechniania jej wśród potencjalnych zainteresowanych.

Przedsiębiorco! Skorzystaj z telefonicznych konsultacji Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego.

Kwiecień 2, 2020

W związku z wprowadzonym stanem epidemii i rozprzestrzenianiem się COVID-19 zwieszone zostały konsultacje stacjonarne prowadzone przez doradcę Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego.

Oznacza to, że konsultacje w Chojnicach, każdorazowo mające miejsce w pierwszą i trzecią środę miesiąca, w budynku Wszechnicy Chojnickiej, przy u. Wysokiej 3, także zostały zawieszone.

Jednakże, mając na uwadze zapewnienie przedsiębiorcom dostępu do informacji o możliwym wsparciu w formie pożyczek finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz środków Województwa Pomorskiego zapraszamy na konsultacje telefoniczne.  Doradca Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego prowadził będzie dyżury telefoniczne w pierwszą i trzecią środę miesiąca, począwszy od 01.04.2020 w godz. 10:00-14:00. Zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 609 818 301. Aktualna oferta pożyczek znajduje się także na stronie www.pfp.gda.pl

Konkursy zostają wstrzymane

Marzec 13, 2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”,

podjęło decyzję, że w najbliższym czasie nie zostaną ogłoszone konkursy w ramach Programu Rybactwo i Morze 2014-2020 w związku z sytuacją epidemiologiczną.

O zmianach decyzji poinformujemy niezwłocznie.