AKTUALNOŚCI

Rusza konkurs grantowy na usługi doradcze dla mikro-, małych i średnich firm z województwa pomorskiego w ramach projektu “SPEKTRUM”!

Lipiec 29, 2020

SPEKTRUM to nazwa pomorskiego systemu świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla MSP. Firmy z województwa pomorskiego w ramach systemu będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości 50% na zakup specjalistycznych usług doradczych. System SPEKTRUM jest finansowany z funduszy unijnych wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.4.1. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 27 mln zł.

Nabór wniosków rozpoczyna się w dniu 12 sierpnia 2020 r.

Projekt “SPEKTRUM” oferuje:

 • Możliwość skorzystania z nieodpłatnego badania potrzeb rozwojowych, realizowanego przez doświadczonych konsultantów z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi modelowania biznesowego
 • Dostęp do szerokiego wachlarza specjalistycznych usług umieszczonych w katalogu akredytowanych przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. firm doradczych (Instytucji Otoczenia Biznesu)
 • Grant w wysokości 50% ceny na zakup specjalistycznej usługi doradczej
 • specjalne granty pomocowe dla przedsiębiorstw dotkniętych skutkami epidemii COVID-19: dofinansowanie zakupu specjalistycznej usługi doradczej obejmuje 50% ceny, przy czym przedsiębiorstwa dotknięte skutkami pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 będą mogły liczyć na wsparcie nawet 95% kosztu usługi.

Kto może skorzystać z usługi:

 • Wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę na terenie województwa pomorskiego.

Obszary usług doradczych:

 • Usługi prawno-podatkowe dotyczące prowadzenia przedsiębiorstwa;
 • Doradztwo eksportowe;
 • Marketing;
 • Zarządzanie i organizacja;
 • Finanse;
 • ICT;
 • Doradztwo techniczno-środowiskowe.

Grantów doradczych udziela:

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.,
Al. Grunwaldzka 472D
80-309 Gdańsk
Konsultanci w ramach SPEKTRUM dostępni są pod numerami telefonów: (58) 32 33 106, 601 688 364, 607 970 007 oraz pod adresem mailowym:
spektrum@arp.gda.pl.

Szerzej: https://www.arp.gda.pl/2000,aktualnosci-systemu-spektrum?tresc=15259

Nabór wniosków o udzielenie grantu na udział w międzynarodowych targach i innych wydarzeniach gospodarczych!

Czerwiec 16, 2020
 • Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza nabór wniosków o udzielenie grantu na realizację projektów polegających na udziale przedsiębiorstw indywidualnych w międzynarodowych targach i innych wydarzeniach gospodarczych przyczyniających się do zmiany modelu biznesowego mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa pomorskiego, tj. rozpoczęcia lub zwiększenia eksportu produktów/usług. W efekcie realizacji projektów oczekuje się ugruntowania proeksportowej pozycji pomorskich firm, która pozwoli im wyjść z ofertą na rynki zagraniczne.
 • Granty są przyznawane w ramach realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. projektu grantowego pod nazwą „Pomorski Broker Eksportowy

Szczegóły wsparcia grantowego:

1. Kto może wnioskować o wsparcie: przedsiębiorcy należący do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, posiadający siedzibę na terenie województwa pomorskiego.

2. Na co można otrzymać dofinasowanie: na udział przedsiębiorców w międzynarodowych targach, wystawach, misjach gospodarczych oraz innych imprezach o charakterze promocyjnym jak również platformach cyfrowych stanowiących alternatywę dla tradycyjnych targów.W ramach projektów dofinansowane mogą zostać m.in. wydatki na:

 • wynajem, budowę i obsługę stoiska wystawowego,
 • wynajem obiektów i pomieszczeń niezbędnych do organizacji imprezy o charakterze promocyjnym,
 • transport i ubezpieczenie,
 • delegacje i zakwaterowanie osób uczestniczących w imprezie promocyjnej oraz
 • koszty korzystania z międzynarodowych platform cyfrowych i innych narzędzi cyfrowych stanowiących alternatywę dla targów.

3. Finanse:

 • Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi 40 000 PLN. 
 • Maksymalne dofinansowanie dla pojedynczego projektu ustalono na poziomie 50% kwoty wydatków kwalifikowalnych. 
 • Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 3 200 000 PLN.

4. Gdzie i jak składać wniosek o przyznanie grantu:

 • Wnioski należy składać w terminie od 29 czerwca 2020 r. do odwołania (nabór ciągły do wyczerpania alokacji).
 • Podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć do Agencji Rozwoju Pomorza S.A. osobiście lub przesłać na adres wskazany poniżej:

Agencja Rozwoju Pomorza S.A., al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk 

Pomorski Broker Eksportowy

Dzień wolny – 12.06.2020 r.

Czerwiec 10, 2020

W dniu 12 czerwca 2020 r. biuro Stowarzyszenia Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” w Charzykowach oraz Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach będą nieczynne.

Dotacje na kapitał obrotowy dla średnich firm!

Czerwiec 9, 2020

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) z siedzibą w Warszawie ogłosiła w trybie nadzwyczajnym nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach:

 • działania 3.4: Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 –2020 (dla woj. dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego) oraz
 • działania 1.5:Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 –2020 (tylko dla woj. lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego).

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • Średnie przedsiębiorstwo, czyli podmiot który ma siedzibę lub oddział na terenie Polski, które zatrudnia co najmniej 50, lecz mniej niż 250 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.
 • wyżej wymienieni, którzy odnotowali spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca kalendarzowego roku poprzedniego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności.

Ile można otrzymać?

 • Kwota dofinansowania stanowi iloczyn stawki jednostkowej dla określonego poziomu zatrudnienia i liczby miesięcy, w których wnioskodawca potrzebuje wsparcia (stawka jednostkowa pomnożona przez liczbę miejsc pracy), przy czym wnioskodawca może ubiegać się o finansowanie kapitału obrotowego na okres maksymalnie trzech miesięcy,
 • Dofinansowanie stanowi 100% kwoty kosztów kwalifikowalnych. Wypłacane jest w formie zaliczki, która wynosi 100% dofinansowania. Wkład własny nie jest wymagany.

Jak i gdzie składać wnioski o pomoc?

 • Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków, dostępnego na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pod linkiem https://lsi1420.parp.gov.pl/home,
 • Wnioski należy składać od 15 czerwca do 31 lipca 2020 roku.
 • Wnioskodawca w ramach naboru może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie.
 • Średni przedsiębiorcy z woj. pomorskiego aplikują o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój!

Szersze informacje o konkursie wraz z pełną dokumentacją konkursową – do pobrania ze strony Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, pod linkiem: https://poir.parp.gov.pl/component/grants/grants/dotacja-na-kapital-obrotowy

Pożyczka płynnościowa dla MŚP z Pomorza – dodatkowe pieniądze.

W dniu 9 czerwca br. Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał dwie umowy z Pomorskim Funduszem Pożyczkowym sp. z o. o., na mocy których firmy w regionie otrzymają dodatkowe wsparcie w niwelowaniu skutków kryzysu wywołanego epidemią COVID-19. W dniu 2 czerwca w Warszawie Bank Gospodarstwa Krajowego zawarł analogiczną umowę z Towarzystwem Inwestycji Społeczno- Ekonomicznych SA. W rezultacie na obszarze woj. pomorskiego jest dwóch pośredników udzielających pożyczki płynnościowej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Łącznie pula do pomorskich mikro-małych i średnich przedsiębiorstw zwiększyła się 30 mln zł do 51, 5 mln złotych.

Dla kogo?

Mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczej na obszarze województwa pomorskiego oraz mających siedzibę lub stałe miejsce prowadzonej działalności na jego terenie.

O jaką pożyczkę można się starać?

W ramach Pożyczki Płynnościowej dostępna jest pożyczka do 150 000 zł na okres do 60 miesięcy
Karencja w spłacie kapitału lub kapitału i odsetek – do 12 m-cy, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki. Bez wkładu własnego.

Na co?

Pożyczka może być przeznaczona na finansowanie wydatków niezbędnych do utrzymania działalności gospodarczej Pożyczkobiorcy prowadzonej na terenie województwa pomorskiego i zapewnienia Pożyczkobiorcy płynności finansowej (kapitał obrotowy), ze względu na pogarszającą się sytuację Pożyczkobiorcy wywołaną skutkami epidemii SARS-CoV-2.

Jaki jest koszt Pożyczki Płynnościowej?

roczne oprocentowanie – od 0% z zastosowaniem pomocy publicznej 

• 0% prowizji za udzielenie pożyczki.

Pośrednicy:

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
ul. Szara 32-33 (I piętro)
80-116 Gdańsk
pn. – pt. 8.00 – 16.00
tel: (58) 302 20 05
e-mail: biuro@pfp.gda.pl
https://www.pfp.gda.pl/strona-96-pozyczka_plynnosciowa.html

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.
ul. Okopowa 56
01-042 Warszawa
+48 22 636 07 40
+48 22 530 10 40 do 59
tise@tise.pl

Biuro TISE w Gdańsku
ul. Jaśkowa Dolina 9/6
80-252 Gdańsk
tel. kom. 661 075 972
tel. kom. 600 966 208
tel. kom. 661 075 972
https://tise.pl/

30 milionów na dotacje dla pomorskich firm z branży „czasu wolnego” – Rusza specjalny konkurs!

Czerwiec 5, 2020

Samorząd Województwa Pomorskiego ogłasza 5 czerwca konkurs dla pomorskich mikro i małych firm turystycznych dając im możliwość pozyskania na swój projekt do ćwierć miliona złotych bezzwrotnej dotacji.  Minimum 30 milionów dla mikro i małych firm z branży „czasu wolnego” na niwelowanie negatywnych skutków epidemii COVID-19. Wnioski będą przyjmowane przez Agencję Rozwoju Pomorza już od 24 czerwca do wyczerpania środków. 

Dla KOGO?

 1. Wyłącznie dla mikro i małych przedsiębiorstw, posiadający siedzibę w Województwie Pomorskim prowadzący działalność gospodarczą w tzw. „branżach przemysłu czasu wolnego”, np.: hotele, motele, hostele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, ośrodki wczasowe, schroniska młodzieżowe, campingi, obiekty oferujące w sposób zorganizowany miejsca noclegowe (z wyjątkiem mieszkań na wynajem),restauracje, kawiarnie, puby, bary i inne lokale gastronomiczne oraz punkty małej gastronomii, organizatorzy turystyki, przewodnicy, punkty informacji turystycznej, gestorzy atrakcji turystycznych (w tym muzea), wypożyczalnie sprzętu turystycznego, organizatorzy usług sportowo-rekreacyjnych i aktywnych form wypoczynku (z wyłączeniem siłowni i klubów fitness).
 2. Przedsiębiorstwo musi prowadzić działalność gospodarczą od co najmniej od 1 lipca 2019 roku.

Na co?

 1. na projekty służące przeciwdziałaniu negatywnym skutkom  wystąpienia epidemii COVID-19 w przedsiębiorstwach „przemysłu czasu wolnego” polegające na przebudowie lub rozbudowie infrastruktury (obiektów), adaptacji pomieszczeń, zakupie wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej i dezynfekcji niezbędnych do spełnienia wymogów sanitarnych.
 2. Wsparcie przeznaczone jest na cele inwestycyjne ewentualnie w połączeniu ze wsparciem na kapitał obrotowy.

Ile?

 1. Minimalna wielkość projektu to 10 tys. zł;
 2. Maksymalna wielkość projektu – 2 mln.
 3. Dofinasowanie części inwestycyjnej to aż 85%.
 4. Maksymalna kwota wsparcia – 250 tys. złotych.
 5. Do 30 % kosztów kwalifikowalnych można przeznaczyć na cele obrotowe, które będą finansowane aż w 100%.

Od kiedy i gdzie?

 1. Nabór wniosków rusza 24 czerwca 2020 roku.
 2. Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępny będzie w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych (GWA), dostępnym na stronie Agencji Rozwoju Pomorza S.A.

Więcej informacji – bezpośrednio na stronie internetowej Agencji Rozwoju Pomorza S.A.

https://www.arp.gda.pl/1139,wiadomosci?tresc=15194

oraz pod poniższym numerem telefonu i adresem e-mail:

tel. (58) 32 33 107, e-mail: konkurs221@arp.gda.pl

Webinary dotyczące konkursu: 

Pożyczka płynnościowa dla Podmiotów Ekonomi Społecznej

Maj 13, 2020

Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił Pożyczki Płynnościowe dla podmiotów ekonomii społecznej na zapewnienie im płynności finansowej w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID – 19. 

Przeznaczenie pożyczki:

 • sfinansowanie wynagrodzeń pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),
 • pokrycie zobowiązań publiczno-prawnych Ostatecznego Odbiorcy, 
 • spłata zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 • zatowarowanie, półprodukty itp.
 • pokrycie kosztów administracyjnych,
 • zakup drobnego wyposażenia.

Główne parametry pożyczki:

 • Maksymalna wartość pożyczki – do wysokości 25% wartości rocznego obrotu  i nie więcej niż 100 tys. zł;
 • Okres spłaty – do 4 lat,
 • Oprocentowanie – 0,1 proc. w skali roku,
 • Karencja w spłacie  – do 12 miesięcy,
 • Prowizja – brak opłat i prowizji.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o pożyczkę:

 • przedsiębiorstwo społeczne,  w tym spółdzielnia socjalna,
 • podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:  Centra Integracji Społecznej (CIS) i Kluby Integracji Społecznej (KIS), Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ),
 • organizacja pozarządowa, podmiot, lub spółka non-profit o ile udział sektora publicznego w tej spółce wynosi nie więcej niż 50%,
 • spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych.

Pozostałe warunki:

Aby podmiot ekonomii społecznej mógł skorzystać z pożyczki powinien:

 • istnieć co najmniej 12 m-cy i posiadać co najmniej jeden zamknięty rok obrotowy,
 • spełniać kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,
 • prowadzić działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową,
 • posiadać zdolność do spłaty zaciągniętego zobowiązania wraz z odsetkami i wykazać realne źródła spłaty tych zobowiązań (weryfikowana na podstawie dokumentów finansowych właściwych dla formy prawnej PES).

Instytucje udzielające pożyczki:

 1. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, ul. Limanowskiego 15, 58-300 Wałbrzych, tel. (74) 66 44 810,
  https://frw.pl/pozyczka-plynnosciowa-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej/
 2. Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych, ul. Okopowa 56, 01-042 Warszawa, tel. (22) 636 07 40,
  https://tise.pl/offers/pozyczka-plynnosciowa-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej/
 3. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach, ul. Kościuszki 62, 16-400 Suwałki, tel. (87) 565 13 86,
  https://pozyczkipes.frp.pl/

Rozpoczął się nabór wniosków o Pożyczkę Płynnościową!

Maj 5, 2020

Od 04.05.2020 Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. rozpoczął nabór wniosków na Pożyczkę Płynnościową przeznaczoną na wsparcie przedsiębiorstw dotkniętych skutkami epidemii SARS-CoV-2. Na ten cel przeznaczono 30 mln zł z Projektu finansowanego ze środków Województwa Pomorskiego.

Dla kogo?

Mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczej na obszarze województwa pomorskiego oraz mających siedzibę lub stałe miejsce prowadzonej działalności na jego terenie.

O jaką pożyczkę można się starać?

W ramach Pożyczki Płynnościowej dostępna jest pożyczka do 150 000 zł na okres do 60 miesięcy
Karencja w spłacie kapitału lub kapitału i odsetek – do 12 m-cy, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki. Bez wkładu własnego.

Na co?

Pożyczka może być przeznaczona na finansowanie wydatków niezbędnych do utrzymania działalności gospodarczej Pożyczkobiorcy prowadzonej na terenie województwa pomorskiego i zapewnienia Pożyczkobiorcy płynności finansowej (kapitał obrotowy), ze względu na pogarszającą się sytuację Pożyczkobiorcy wywołaną skutkami epidemii SARS-CoV-2.

Jaki jest koszt Pożyczki Płynnościowej?

roczne oprocentowanie – od 0% z zastosowaniem pomocy publicznej 

• 0% prowizji za udzielenie pożyczki

Wnioski o Pożyczkę należy składać do Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego. Więcej informacji oraz niezbędne dokumenty na stronie Funduszu:

https://pfp.gda.pl/

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej!

Kwiecień 30, 2020

21 kwietnia 2020 r. , w wyniku zakończonej oceny wniosków dla naboru nr RPPM.05.07.00-IZ.00-22-001/19, w ramach działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, wyłonione zostały projekty, których realizacja przewiduje udzielenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób z terenu województwa pomorskiego, powyżej 30 roku życia.

W ramach realizowanych projektów, ich uczestnicy otrzymają:

 1. Wsparcie w postaci usług szkoleniowych (indywidualnych i grupowych) udzielanych na etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej (przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej), jako wsparcie uzupełniające do pomocy finansowej,
 2. Wsparcie finansowe na podjęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej dotacji, w wysokości 23 050,00 zł,
 3. Finansowe wsparcie pomostowe przyznawane na pokrycie obowiązkowych składek ZUS i innych wydatków bieżących.

Osoby, które mogą ubiegać się o wsparcie w postaci dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej to:

 1. Osoby pozostające bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), w tym: w szczególności osoby, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: a) osoby w wieku 50 lat i więcej, b) kobiety, c) osoby z niepełnosprawnościami, d) osoby długotrwale bezrobotne, e) osoby o niskich kwalifikacjach,
 2. Osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych ( na okres krótszy niż 6 miesięcy) oraz pracujący w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości 120 % minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu,
 3. Osoby ubogie pracujące – osoby, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej lub osoby zamieszkujące w gospodarstwie domowym, w którym dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej.
 4. Osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
 5. Imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia),
 6. Reemigranci.

Szczegółowy katalog osób mogących ubiegać się o dotacje, każdorazowo określony został rzez realizatora projektu!!!

Poniżej link z informacjami na temat wszystkich projektów wybranych do dofinansowania wraz z danymi teleadresowymi podmiotów realizujący przedmiotowe projekty. To właśnie do tych podmiotów należy się zgłosić, aby wziąć udział w projekcie na otrzymanie dotacji.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach
Działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa RPO WP.

Więcej informacji do uzyskania u realizatorów projektów oraz w:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach, ul. Wysoka 3/16, 89-600 Chojnice

telefon : +48 52 334 48 47; oraz +48 52 334 33 07;

chojnice.pife@pomorskie.eu,
www.pomorskiewunii.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.facebook.com/lpichojnice

Godziny otwarcia Punktu: poniedziałek: 8:00-18:00, w okresie pandemii COVID-19, w godzinach: 8.00-16.00 wtorek-piątek: 8:00-16:00

Działania antykryzysowe z Funduszy Europejskich (EFS) w okresie COVID-19

Kwiecień 21, 2020

Poniżej zamieszczamy link, pod którym można znaleźć 4 publikacje dotyczące tarczy antykryzysowej:

Ulotki

 1. Ulotka na temat dofinansowania wynagrodzeń pracowników organizacji pozarządowych (NGO) i pożytku publicznego (OPP). Ulotka.
 2. Ulotka na temat dofinansowania wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne dla samozatrudnionych. Ulotka
 3. Ulotka na temat dofinansowania wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Ulotka
 4. Ulotka na temat zmian w kredycie technologicznym wprowadzonych w celu łagodzenia negatywnych skutki oddziaływania koronawirusana gospodarkę. Ulotka.

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/publikacje/#/domyslne=1