CELE STOWARZYSZENIA

Głównym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz poprawy sytuacji społecznej i gospodarczej sektora rybackiego oraz społeczności lokalnej obszaru objętego realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich a w szczególności:

 1. minimalizacja zaniku sektora rybackiego;
 2. rekonwersja (odwrócenie trendów negatywnych) obszarów dotkniętych zmianami w sektorze;
 3. poprawa jakości życia w społecznościach rybackich;
 4. zwiększenie potencjału społecznego, gospodarczego i turystycznego regionu;
 5. promocja obszaru i zwiększenie jego atrakcyjności inwestycyjnej;
 6. koordynacja działań na rzecz ekologii, ochrony środowiska i gospodarki poprzez:
 • ochronę zasobów wodnych,
 • poprawę jakości wód powierzchniowych,
 • zwiększenie pojemności wodnej regionu,
 • utrzymanie stanowisk chronionych gatunków roślin i zwierząt,
 • ochronę siedlisk,
 • ochronę  linii brzegowej zbiorników i cieków wodnych,
 • ochronę obszarów leśnych,
 • podnoszenie świadomości przyrodniczej mieszkańców regionu;
 1. restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej, w szczególności poprzez propagowanie turystyki oraz w zakresie dywersyfikacji zatrudnienia rybaków w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza sektorem rybactwa;
 2. wspieranie infrastruktury drobnego rybactwa i turystycznej;
 3. rozwój zasobów ludzkich;
 4. poprawa jakości życia na obszarze wdrażania LSROR;
 5. wzrost bezpieczeństwa;
 6. moblizacja społeczności lokalnej do aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów zależnych od rybactwa;
 7. ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego;
 8. wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 9. zrównoważony rozwój turystyki i rekreacji;
 10. prowadzenie innych działań na rzecz rozwoju obszarów objętych terenem działania Stowarzyszenia;
 11. poprawa dostępu do internetu;
 12. udostepnienie terenów atrakcyjnych turystycznie dla osób niepełnosprawnych;
 13. regeneracja i rozwój miejscowości i wsi na terenach przybrzeżnych jezior, rzek, innych akwenów wodnych i suupisk obiektów hodowlanych, gdzie prowadzi się działaność należącą do sektora rybactwa, a także ochrony i poprawy dziedzictwa architektonicznego;
 14. podejmowanie projektów współpracy przez Lokalne Grupy Rybackie.