LOGO z morenką 1

CELE

LOGO wszystkie

Wynikiem przeprowadzonych konsultacji realizacje Lokalnej Strategii Rozwoju skoncentrowano na dwóch głównych obszarach tematycznych – celach ogólnych. Do każdego z celów ogólnych zdefiniowane zostały po trzy cele szczegółowe, które bezpośrednio korespondują z określonymi na etapie przygotowania diagnozy i analizy SWOT barierami rozwoju obszaru, wykorzystując przy ich niwelowaniu potencjał regionu opierając się przy tym na opracowanych w tym zakresie rekomendacjach. Zgodnie z poniższym schematem.

CEL OGÓLNY I

WYSOKA AKTYWNOŚĆ MIESZKAŃCÓW NA LOKALNYM RYNKU PRACY I ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OPARCIU O ZASOBY I POTENCJAŁ OBSZARU RYBACKIEGO

 • Cel szczegółowy I.1. Wzrost konkurencyjności sektora rybackiego
 • Cel szczegółowy I.2. Rozwój przedsiębiorczości poprzez tworzenie i rozwój MŚP oferujących usługi oparte na wodnym potencjale obszaru
 • Cel szczegółowy I.3. Zwiększanie zatrudnienia osób pozostających bez pracy oraz trwałości nowo utworzonych mikroprzedsiębiorstw

CEL OGÓLNY II

REGION JAKO SPÓJNY PRODUKT TURYSTYCZNY „MIĘDZY BRĄ A WDĄ” I OTOCZENIE PRZYJAZNE DLA ŻYCIA I AKTYWNOŚCI MIESZKAŃCÓW

 • Cel szczegółowy II.1. Wzmocnienie konkurencyjności obszaru rybackiego poprzez rozwój oferty turystycznej i rekreacyjnej
 • Cel szczegółowy II.2. Zrównoważone wykorzystanie atutów środowiska
 • Cel szczegółowy II.3. Większa rola dziedzictwa kulturowego w rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność na obszarze rybackim

Cel ogólny 1 skierowany jest do osób fizycznych planujących podjęcie działalności gospodarczej, przedsiębiorców planujących rozszerzenie działalności gospodarczej oraz podmiotów sektora rybackiego planujących dywersyfikację działalności gospodarczej a także osób bezrobotnych i biernych zawodowo, którym udzielone zostanie wsparcie w powrocie na rynek pracy. Przedsięwzięcia podejmowane w ramach celu przyczynić się mają do poprawy sytuacji podmiotów sektora rybackiego, wzrostu przedsiębiorczości oraz poprawy na rynku pracy na obszarze objętym LSR.

Cel ogólny 2  skierowany jest do organizacji pozarządowych, instytucji kultury oraz jednostek sektora finansów publicznych, a jego realizacja ma przyczynić się do lepszego wykorzystania potencjału turystycznego regionu, zrównoważonego wykorzystywania atutów środowiska oraz promocji regionu.

PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH LSR

Poprzez RLKS społeczność lokalna, w ramach partnerstwa lokalnego, realizuje wyznaczone w LSR cele, które odpowiadają celom RLKS, takim jak: szeroki udział społeczności lokalnej w tworzeniu i realizacji strategii, terytorialność, łączenie różnych dziedzin gospodarki i współpraca różnych grup interesu, partnerstwo podmiotów z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego, innowacyjność w skali lokalnej, decentralizacja zarządzania i finansowania, sieciowanie i współpraca (wymiana doświadczeń i rozpowszechnianie dobrych praktyk). W tym kontekście w ramach LSR będą realizowane następujące przedsięwzięcia, wpisane w 2 cele ogólne i 6 celów szczegółowych:

 • 1.1.1 Wspierania tworzenia łańcucha dostaw produktów rybackich – przedsięwzięcie to odpowiedź na zdiagnozowane ograniczenia na obszarze w zakresie dostępu do lokalnych produktów rybackich możliwości ich sprzedaży i nabycia przez potencjalnych odbiorców – mieszkańców obszaru LSR. Przedsięwzięcie będzie realizowane w formie konkursowej skierowanej do podmiotów sektora gospodarczego, z szczególnym uwzględnieniem podmiotów rybackich.
 • 1.1.2 Wspieranie różnicowania działalności rybackiej – przedsięwzięcie to odpowiedź na zdiagnozowane problemy sektora rybackie związane z niską rentownością gospodarstw i koniecznością rozszerzenia działalności celem dywersyfikacji działalności i utrzymania zatrudnienia, a także wykorzystania doświadczeń innych podmiotów branży rybackiej w zakresie dywersyfikacji działalności w innych regionach Europy. Przedsięwzięcie skierowane jest do podmiotów sektora rybackiego. W ramach przedsięwzięcie realizowany będzie również projekt współpracy międzynarodowej z LGD z Łotwy – „Bizness Associacija Severnoi Kurlandiji”
 • 1.2.1 Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej wykorzystującej potencjał wodny obszaru – przedsięwzięcie to odpowiedź na niski wskaźnik przedsiębiorczości mieszkańców obszaru oraz zgłaszane na etapie konsultacji propozycje nowy firm, które swoją działalność opierać będą na wodnym potencjale obszaru oraz odpowiedź na zdiagnozowane i zgłaszane na etapie konsultacji propozycje przedsięwzięć przez podmioty gospodarcze, które działają w przez wszystkim w branży turystycznej na rozwój działalności poprzez rozszerzenie oferty i podniesienie jakości swoich usług, a przy tym również zwiększenia zatrudnienia. Przedsięwzięcie skierowane jest do osób fizycznych planujących podjęcie działalności gospodarczej i jej rozwój.
 • 1.3.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – przedsięwzięcie to odpowiedź na zdiagnozowane problemy osób pozostających bez pracy w zakresie niedostosowania swoich kwalifikacji do potrzeb rynku pracy, a także konieczności wsparcia w zakresie podejmowania zatrudnienia.
 • 1.3.2. Nowe mikroprzedsiębiorstwa – przedsięwzięcie to odpowiedź na zdiagnozowane problemy osób pozostających bez pracy przy podejmowania działalności gospodarczej i w pierwszym okresie jej prowadzenia, ze względu na złą sytuację finansową oraz niewystarczające umiejętności w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.
 • 2.1.1. Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – przedsięwzięcie to odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby w zakresie rozszerzenia i uzupełnienia oferty turystycznej i rekreacyjnej oraz możliwości wykorzystania potencjału obszarze w zakresie tworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę nowej i modernizowanie istniejącej infrastruktury.
 • 2.2.1. Wykorzystywanie i wspierania atutów środowiska – przedsięwzięcie to odpowiedź na zdiagnozowane problemy związane z zwiększającą się antropopresją człowieka na środowisko, niski stopień wykorzystania OZE na obszarze oraz konieczność ochrony obszarów cennych przyrodniczo stanowiących jeden z głównych elementów potencjału obszaru.
 • 2.3.1. Promowanie kulturowego dziedzictwa obszaru rybackiego – przedsięwzięcie to odpowiedź na zdiagnozowane problemy w zakresie promocji regionu w oparciu dziedzictwo kulturowe szczególnie w zakresie tworzenia spójnej oferty obszaru jako produktu turystycznego. Przedsięwzięcie realizowane będzie zarówno na obszarze realizacji LSR jaki i poza. W ramach przedsięwzięcia realizowany będzie również projekt współpracy międzyregionalne z LGR Kaszuby.
 • 2.3.2. Funkcjonowanie i aktywizacja – przedsięwzięcie obejmować będzie realizację zadań własnych LGR w zakresie wdrażania LSR, szczególnie skierowane do grup docelowych LSR. W ramach przedsięwzięcia wspierana będzie realizacja wszystkich pozostałych przedsięwzięć zarówno poprzez skuteczny system komunikacji z lokalną społecznością, bezpośrednie wsparcie beneficjentów i potencjalnych beneficjantów jak również animację poszczególnych grup docelowych LSR oraz inicjowanie współpracy pomiędzy sektorami i branżami.