KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA

CELEM KURSU jest przekazanie słuchaczom przedmiotu i zakresu rachunkowości budżetowej, pojęcia jednostek organizacyjnych budżetu, sprawozdawczości budżetowej, a także wiedzy z obszaru ogólnych zasad księgowości w oparciu o Ustawę o rachunkowości oraz szczegółowej wiedzy z zakresu rachunkowości budżetowej umożliwiającej kompleksowe prowadzenie rachunkowości jednostki sektora finansów publicznych. Kurs przygotowuje do samodzielnej pracy w księgowości jednostek samorządu terytorialnego.

KURS ADRESOWANY JEST DO:

 • osób rozpoczynających, lub zamierzających podjąć pracę w pionach finansowo – księgowych jednostek budżetowych,
 • pracowników działów księgowych nieznających interpretacji przepisów Ustawy o rachunkowości i Ustawy o finansach publicznych,
 • osób zainteresowanych zagadnieniami objętymi programem kursu.

PROGRAM KURSU:

 1. Wprowadzenie do rachunkowości budżetowej
 •  organizacja rachunkowości budżetowej,
 •  podstawy prawne  rachunkowości budżetowej,
 •  szczególne zasady rachunkowości budżetowej,
 •  klasyfikacja budżetowa,
 •  plan kont specyficzny dla jednostek sektora finansów publicznych.
 1. Specyfika rachunkowości jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
 • ewidencja i wycena majątku trwałego
 • ewidencja i wycena rzeczowego majątku obrotowego
 • ewidencja syntetyczna i analityczna dochodów jednostek budżetowych
 • ewidencja wydatków i kosztów jednostek budżetowych
 1. Wynik finansowy jednostki budżetowej
 • ewidencja wyniku finansowego w jednostkach sektorach finansów publicznych,
 • rozliczenie wyniku finansowego jednostek budżetowych,
 • sporządzanie bilansu, rachunku zysku i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki.
 1. Sprawozdawczość budżetowa
 • podstawy prawne sprawozdawczości budżetowej,
 • ogólne zasady sporządzania sprawozdań budżetowych,
 • sprawozdania finansowe: charakterystyka wybranych sprawozdań i terminy ich sporządzania (RB-28S, RB-27S, RB34S, RB-Z, RB-N),
 • sprawozdanie finansowe RB-WS-A.
 • Kontrola wewnętrzna i audyt w jednostkach sektora finansów publicznych

KURS REALIZOWANY W ŁĄCZNYM WYMIARZE 70 godzin dydaktycznych. Kurs organizowany jest w ciągu 10 dni (5 zjazdów – soboty i niedziele), po 7 godz. dydaktycznych dziennie. Zajęcia odbywałyby się co 2 tygodnie  w godz. od 09.00 do 14.45.

KOSZT KURSU  OD OSOBY WYNOSI 1000 zł brutto od osoby.

WYKŁADOWCA PROWADZĄCY KURS: Ewa Adamczak

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Ekonomia (specjalność rachunkowość i skarbowość). Ukończyła studia podyplomowe  z zakresu rachunkowości budżetowej. Od 2008 r. pracuje na stanowisku  Głównej Księgowej w jednostkach samorządu terytorialnego. Praktyk, wykładowca przedmiotów z zakresu rachunkowości finansowej, budżetowej, zagadnień kadrowo -płacowych. Nauczyciel w policealnym studium zawodowym  – zawód technik rachunkowości  kwalifikacji:  rozliczenie wynagrodzeń  i danin publicznych, trener na szkoleniach unijnych  – zagadnienia kadrowo -płacowe, wykładowca  na studiach podyplomowych  rachunkowość budżetowa .Wieloletni współpracownik PTE  w Bydgoszczy. Posiada certyfikat księgowego oraz kwalifikacje pedagogiczne.

 Pobierz formularz zgłoszeniowy:  DOC /  PDF