KURS DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH

KURS DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD  NADZORCZYCH SPÓŁEK Z UDZIAŁEM SKARBU  PAŃSTWA

CELEM KURSU jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w spółce z udziałem Skarbu Państwa. Kurs ma za zadanie kompleksowo przygotować osoby w nim uczestniczące do egzaminu państwowego, który składany jest przed Komisją Ministerstwa Skarbu Państwa. Pomyśle zdanie egzaminu państwowego upoważnia do kandydowania na członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Kurs prowadzony jest w oparciu o program zatwierdzony przez Ministerstwo. W czasie trwania kursu zostaną omówione przykładowe pytania testowe, które mogą pojawić się na egzaminie państwowym. Kurs skierowany jest także do osób, które pracują lub zamierzają podjąć pracę: na stanowiskach menedżerskich w przedsiębiorstwach, spółkach państwowych, komunalnych i samorządowych, ale także w administracji państwowej i samorządzie terytorialnym.

PROGRAM KURSU OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 1. Rola państwa w gospodarce,
 2. Zasady działalności przedsiębiorstw,
 3. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców,
 4. Rynek kapitałowy w Polsce,
 5. Elementy prawa cywilnego,
 6. Spółki handlowe,
 7. Komercjalizacja i prywatyzacja,
 8. Problematyka związków zawodowych w procesie prywatyzacji oraz skutki tych procesów w świetle prawa pracy,
 9. Kompetencje organów spółek prawa handlowego,
 10.  Ład korporacyjny/corporate governance/ w spółkach skarbu państwa,
 11. Prawo upadłościowe, układowe i inne postępowanie naprawcze,
 12. Zarządzanie przedsiębiorstwem,
 13. Marketing w przedsiębiorstwie,
 14. Biznes plan,
 15. Metody wyceny mienia przedsiębiorstwa,
 16. Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej i controllingu,
 17. Restrukturyzacja,
 18. Rachunkowości finanse w przedsiębiorstwie.

KURS REALIZOWANY W ŁĄCZNYM WYMIARZE 100 godzin dydaktycznych. Kurs organizowany jest w ciągu 13 dni,  w weekendy (sobota i niedziela), po 7 lub 8  godz. dydaktycznych dziennie. Zajęcia odbywałyby się co 2 tygodnie  w godz. od 09.00 do 14.45 lub 15.30.

KOSZT KURSU WYNOSI 1850 zł brutto od osoby.

KOSZT EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NIE JEST OBJĘTY CENĄ KURSU I WYNOSI 850 zł brutto od osoby. Egzamin odbywa się w siedzibie Ministerstwa Skarbu Państwa w Warszawie. Egzamin państwowy składa się z części pisemnej i ustnej.

POZNAJ WYKŁADOWCÓW PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA

 Pobierz formularz zgłoszeniowy:  DOC /  PDF