LEGISLACJA

LOGO wszystkie

Prawo krajowe

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań „Wsparcie przygotowawcze” i „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja”, objętych priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014–2020 – pobierz
 • USTAWA z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego) – pobierz
 • Zatwierdzony przez KE Program Operacyjny dla Polski – pobierz

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność

 • USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności – pobierz
 • Zasady realizacji instrumentu Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w Polsce – pobierz

Prawo UE

 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego – pobierz
 • Rozporządzenie 1303/2013 “Ogólne” – pobierz

UMOWA RAMOWA

 • Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategi RLKS – pobierz
 • Załączniki do umowy – pobierz
 • Aneks nr 1 do umowy – pobierz
 • Aneks nr 2 do umowy – pobierz
 • Aneks nr 3 do umowy – pobierz
 • Aneks nr 4 do umowy – pobierz

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI

 • Harmonogram – 2016 r. – pobierz
 • Harmonogram – 2017 r. – pobierz
 • Harmonogram – 2018 r. – pobierz
 • Harmonogram – 2019 r. – pobierz
 • Harmonogram – 2020 r. – pobierz
 • Harmonogram – 2021 r. – pobierz

HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW

 • Harmonogram planowanych naborów wniosków – pobierz

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI Z REALIZACJI WDRAŻANIA LSR 

PLAN SZKOLEŃ DLA CZŁONKÓW KOMITETU I PRACOWNIKÓW BIURA

REGULAMIN  BIURA I OPIS STANOWISK PRACY

LOGO wszystkie