LEGISLACJA

LOGO wszystkie

Prawo krajowe

  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań „Wsparcie przygotowawcze” i „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja”, objętych priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014–2020
Pobierz
  • USTAWA z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego)
Pobierz
  • Zatwierdzony przez KE Program Operacyjny dla Polski
Pobierz

 

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność

  • USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności
Pobierz
  • Zasady realizacji instrumentu Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w Polsce
Pobierz

 

Prawo UE

  • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
Pobierz

LOGO wszystkie