O PROGRAMIE

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013 został stworzony aby realizować cele polskiej polityki rybackiej, którymi są:

  • racjonalna gospodarka żywymi zasobami wód i poprawa efektywności sektora rybackiego,
  • podniesienie konkurencyjności polskiego rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego i przetwórstwa ryb,
  • poprawa jakości życia na obszarach zależnych od rybactwa.

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeznych obszarów rybackich 2007 – 2013 zakłada realizację celów strategicznych i podjęcie działań w następujących obszarach priorytetowych:

  • Oś priorytetowa 1 Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej;
  • Oś priorytetowa 2 Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury;
  • Oś priorytetowa 3 Środki służące wspólnemu interesowi;
  • Oś priorytetowa 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa;
  • Oś priorytetowa 5 Pomoc techniczna.

Do pobrania:

Program Operacyjny RYBY 2007 – 2013