ZREALIZOWANE PROJEKTY

Na realizację operacji w ramach osi 4 Po RYBY 2007-2013 LGR „Mòrénka” pozyskała budżet w wysokości 31 864 222,49 zł. W latach 2011-2014 przeprowadzono VII naborów wniosków w ramach wszystkich czterech zakresów wsparcia dla sektora publicznego, społecznego i gospodarczego przewidzianych w rozporządzeniu w sprawie trybu i warunków przyznawania pomory w ramach osi 4 PO RYBY, polegających na:

* Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa- sektor gospodarczy i społeczny. (pokaż zrealizowane projekty SP  i  SSG )

* Restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem. (pokaż zrealizowane projekty SSG)

* Podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa. (pokaż zrealizowane projekty  SSG )

* Ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej. (pokaż zrealizowane projekty SP  i  SGG)

Formalną oceną wniosków złożonych w określonym terminie w siedzibie biura zajmował się komitet. Każdy wniosek oceniony został pod względem zgodności z LSROR jak i również po kątem spełniania kryteriów wyboru operacji i otrzymuje określoną liczbę punktów. Oceniane było między innymi to, czy projekt jest innowacyjny, czy zrealizowana operacja przyczyni się do zwiększenia zatrudnienia, czy beneficjent otrzymał już pomoc finansową w ramach wcześniejszych konkursów, oraz racjonalność budżetu. Po pierwszym posiedzeniu komitetu beneficjentom przysługiwała możliwość odwołania się od jego decyzji. Wówczas odbywało się drugie posiedzenie na którym to zatwierdzona została ostateczna lista operacji wybranych do dofinansowania bez możliwości odwołań. Po zakończeniu oceny przez komitet wybrane wnioski przechodziły etap oceny i weryfikacji w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku, po czym w przypadku pozytywnej decyzji następowało podpisanie umowy .

Łącznie ogłoszone zostały 34 konkursy na kwotę łącznie 32 016 970,68 zł. Do LGR Mòrénka złożono 486 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 82 391 570,69 .

Wnioski złożone do LGR Mòrénka charakteryzowały się bardzo szeroką tematyką. Zakresy planowanych przedsięwzięć dotyczyły m. in.: inwestycji melioracyjnych, rewitalizacji miejscowości, budowy małej infrastruktury turystycznej, wyznaczania i oznakowania szlaków turystycznych, remontu zabytków czy realizacji działań promujących obszar LGR. Szczególnie dużo wniosków dotyczyło podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej, w tym dywersyfikacji działalności związanej z rybactwem.