20 PAŹDZIERNIKA ODBĘDZIE SIĘ EUROPEJSKI DZIEŃ MIKROFINANSOWANIA „A GDYBY SZUKAJĄCYCH PRACY ZAMIENIĆ W PRACODAWCÓW?”
2 października, 2015

5125European Microfinance Network (EMN) oraz Microfinance Centre (MFC) organizują w dniach 19-20 października br. Europejski Dzień Mikrofinansowania pn. „A gdyby szukających pracy zamienić w pracodawców?” Inicjatywa ma na celu podniesienie świadomości na temat mikrofinansowania jako narzędzia do walki z wykluczeniem społecznym oraz bezrobociem w Europie oraz zwrócenie uwagi władzom poszczególnych państw UE na korzyści płynące z mikrofinansowania. Centralne obchody będą miały miejsce w Brukseli 20 października br. W Polsce działania związane z Europejskim dniem Mikrofinansowania będzie prowadził Polski Związek Funduszy Pożyczkowych.
Głównym wydarzeniem jest konferencja, która odbędzie się w dniach 19-20 października w Brukseli.

19 października odbędzie się sesja otwarcia skierowana do europejskich decydentów gospodarczych i politycznych z Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) oraz Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES).
20 października uczestnicy konferencji będą dyskutować na temat wzmocnienia rozwoju sektora mikrofinansowego, który jest narzędziem do walki z wykluczeniem społecznym i bezrobociem w Europie. W sposób szczególny uwaga uczestników zostanie skupiona na zagadnieniach dotyczących unijnych programów mikrofinansowania, potrzeby zmian regulacji krajowych do rozwoju sektora mikrofinansowego, wzmocnienia usług niefinansowych oraz adekwatności definicji sektora mikrofinansowego do obecnych realiów.

Celem konferencji jest:
• podniesienie świadomości w Europie na temat sektora mikrofinansowego i czynników odróżniających go od głównego nurtu sektora finansowego,
• przekazanie decydentom informacji na temat korzyści z mikrofinansowania oraz przedstawienie im programu polityki dla rozwoju sektora,
• zwrócenie uwagi mediów na sposób w jaki mikrofinansowanie działa w Europie oraz jak wspiera osoby bezrobotne i wykluczone z tradycyjnego sektora finansowego,
• wymiana doświadczeń wśród przedstawicieli europejskiego sektora mikrofinansowania.

Ponadto, we wszystkich krajach członkowskich będą miały miejsce inicjatywy mające na celu szerzenie wiedzy o wpływie mikrofinansów na rynek pracy. W Polsce takie działania podjął Polski Związek Funduszy Pożyczkowych. Organizacja będzie prowadzić kampanię marketingowo-medialną skierowaną do właściwych organów administracji rządowej i samorządowej, sektora finansowego, przedsiębiorców oraz ogółu społeczeństwa. Za pomocą dostępnych sobie kanałów komunikacji Związek będzie przekazywał wiedzę na temat sposobu w jaki działalność funduszy pożyczkowych wpływa na rynek pracy (w Polsce) i rozwój przedsiębiorczości. Organizacja chce też pokazywać zasady działania funduszy w celu zwiększenia świadomości w sektorze MŚP na temat instrumentów wsparcia oferowanych przez fundusze pożyczkowe.
Pozytywny wkład działalności funduszy pożyczkowych w rozwój polskiego rynku pracy jest niepodważalny. Tylko w czasie perspektywy finansowej 2007 – 2013 dzięki pożyczkom utworzono 9988 miejsc pracy.
Trwały i dynamiczny wzrost gospodarczy potrzebuje poprawy produktywności gospodarki. Do tego potrzebna jest nie tylko szeroko promowana innowacyjność, lecz także stały wzrost liczby osób mających swój bezpośredni wkład w produkcję dóbr i usług, tj. przedsiębiorców i pracowników. Jednym z potrzebnych elementów jest zapewnienie dostępu przedsiębiorcom już działającym i potencjalnym dostępu do finansowania zewnętrznego.
Dzięki funduszom pożyczkowym w ciągu 7 lat powstało prawie 10 tys. miejsc pracy, a trzeba pamiętać o tym, że działają na rzecz rozwoju przedsiębiorczości już ponad 20 lat. W latach 2010 – 2014 fundusze pożyczkowe sfinansowały start ponad 11 tys. nowych firm, pomagając w ten sposób walczyć z wykluczeniem społecznym i bezrobociem.
Powyższe opiera się na dostarczaniu kapitału niskooprocentowanego, na jasnych zasadach oraz ze wsparciem szkoleniowym. Badania Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych pokazują, że z każdym rokiem fundusze pożyczkowe są coraz ważniejszym uczestnikiem rynku finansowego. Co ważne, uczestnikiem transparentnym i godnym zaufania, co wynika nie tylko z przejrzystych zasad działalności, lecz także z tego, że fundusze podlegają stałemu nadzorowi ze strony organów władzy rządowej i samorządowej.