II Konkurs Grantowy dla Przedsiębiorstw Branży Czasu Wolnego – Impuls II – Nowe zasady!

data dodania: 07/02/2023

 

Ważna zmiana: wnioskodawca nie ma obowiązku wykazania spadku przychodów o minimum 25 %, liczonego jako średnia z lat 2020 – 2021 w stosunku do roku 2019.

 

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza DRUGI nabór wniosków o udzielenie grantu na realizację inwestycji prowadzących do odbudowy i rozwoju potencjału przedsiębiorstw oraz zwiększenia ich odporności na kryzys gospodarczy wywołany przez pandemię COVID-19.

 

Kto może składać wniosek o grant?

 

-mikro lub mali przedsiębiorcy, wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego bądź prowadzące działalność wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

-wyżej wymienieni, których PKD główny (przeważającej działalności) musi zawierać się w katalogu wskazanym poniżej i widnieć, jako PKD przeważającej działalności co najmniej od 01 stycznia 2019 r. Katalog PKD uprawniony do wsparcia:

 

P55.20. Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (tylko obiekty oferujące w sposób zorganizowany miejsca noclegowe – pojedyncze mieszkania/apartamenty na wynajem nie są zaliczane do tej grupy)

55.30.Z Pola kempingowe i pola namiotowe

56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

79.11.A Agenci turystyczni

79.11.B Pośrednicy turystyczni

79.12.Z Organizatorzy turystyki

79.90.A Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni

79.90.B Działalność informacji turystycznej 

79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem 

93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

 

Na co można otrzymać dofinansowanie? 

-koszty inwestycji w nowe rzeczowe aktywa trwałe, koszty instalacji nabytych środków trwałych,
-koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych, 

Finanse:

-Minimalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi 25 000,00 PLN.
-Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi 160 000,00 PLN.
-Maksymalne dofinansowanie dla pojedynczego projektu ustalono na poziomie 70% kwoty wydatków kwalifikowanych.
-Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 30 000 000,00 PLN.


Termin i miejsce składania wniosków:  
Wnioski o udzielenie grantu w wersji papierowej należy wysyłać w terminie od 26.08.2022 r. do 5.09.2022 r. (decyduje data stempla pocztowego lub nadania przesyłki) na adres:

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
al. Grunwaldzka 472 D,
80-309 Gdańsk

Wszystkie informacje o konkursie wraz z pełną dokumentacją konkursową dostępne są na stronie www Agencji Rozwoju Pomorza S.A. pod poniższym linkiem: https://www.arp.gda.pl/2207,ii-konkurs-grantowy-w-ramach-projektu-impuls

SPOTKANIE INFORMACYJNE ON-LINE!
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców w Gdańsku zaprasza w dniu 22 sierpnia 2022 r. na spotkanie online (zoom) poświęcone zagadnieniom związanym z możliwościami dotacji dla przedsiębiorstw działających w branży czasu wolnego w ramach II edycji konkursu IMPULS.
Informacje o spotkaniu (webinarze) dostępne są pod poniższym linkiem:
https://www.arp.gda.pl/1740,aktualnosci-lpi-fe?tresc=16099


Projekt grantowy pt. „IMPULS – odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego”, dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 13.1.1. MIKRO, MAŁE i ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA – REACT-EU – WSPARCIE DOTACYJNE dla OSI PRIORYTETOWEJ 13. ODBUDOWA I ODPORNOŚĆ (REACT-EU) REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020.© 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone -Stowarzyszenie Wdzydzko - Charzykowska
Lokalna Grupa Rybacka "Mòrénka"

Polityka prywatności

Projekt i realizacja: Inpero.pl

OPERACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ZAPEWNIAJĄCĄ INWESTYCJE W ZRÓWNOWAŻONE RYBOŁÓWSTWO.