Ankieta dot. Lokalnej Strategii Rozwoju
10 września, 2015

Zapraszamy do wypełnienia ankiety diagnozującej, niezbędnej podczas tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania LGR „Morenka”.

Zebrane informacje pozwolą na zaplanowanie rozwiązań, które w największym stopniu przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich.

Ankietę można wypełnić elektronicznie:

Więcej informacji oraz ankieta do pobrania w zakładce LSR 2023/Ankieta