AKTUALNOŚCI

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dot. projektu IMPULS – nawet do 160 tyś. zł dla branży czasu wolnego!!!

4 lipca, 2022

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców w Gdańsku zaprasza przedsiębiorców z powiatu człuchowskiego i chojnickiego (jak i wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców z woj. pomorskiego) na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z możliwościami wsparcia przedsiębiorstw działającym w branży czasu wolnego.

Dla kogo?:
Mikro lub mali przedsiębiorcy działający w branży czasu wolnego.

 
W programie  m.in.: 

 • dotacje dla branży czasu wolnego w ramach projektu ,,IMPULS’’, 
 • wsparcie doradcze w ramach projektu „SPEKTRUM”,
 • „SB WELL” czyli wykorzystanie koncepcji wellbeing w sektorze turystycznym.


Miejsce i termin spotkania: 

Spotkanie odbędzie się we wtorek 12.07.2022 r. w godz. 11:00-14:00 w Stowarzyszeniu Wdzydzko – Charzykowskiej Lokalnej Grupie Rybackiej „Mòrénka” ul. Rybackiej 10 w Charzykowach.


Zgłoszenia
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: punkt.gdansk@arp.gda.pl  lub zgłoszenie telefoniczne pod nr (58) 323 31 06  lub (58) 323 31 58 do dnia 11.07.2022 r. Formularz zgłoszeniowy i program spotkania dostępne są pod poniższym linkiem:
https://www.arp.gda.pl/1740,aktualnosci-lpi-fe?tresc=16060

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców w Gdańsku
ul. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk
tel.: 58 323 31 06, 58 323 31 58
e-mail: punkt.gdansk@arp.gda.pl


Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Spotkanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Poszukujemy pracownika do KSIĘGOWOŚCI!

2 czerwca, 2022

OFERTA PRACY W STOWARZYSZENIU WDZYDZKO – CHARZYKOWSKA LOKALNA GRUPA RYBACKA „MÒRÉNKA”

PRACA NA STANOWISKU: KSIĘGOWA/KSIĘGOWY
Miejsce pracy: Chojnice/Charzykowy

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU NALEŻEĆ BĘDZIE:

 • Prowadzenie rachunkowości Stowarzyszenia i odpowiadanie za właściwe wykonanie dyspozycji płatniczych oraz terminową realizację zobowiązań płatniczych.
 • Sporządzenie sprawozdań finansowych, podatkowych i statystycznych.
 • Współpraca w planowaniu i realizacji budżetu.
 • Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych, sprawozdań finansowych oraz środków pieniężnych.
 • Sporządzanie w obowiązującym terminie deklaracji i wykazów dla celów organów podatkowych i ZUS. Udostępnianie ksiąg oraz dokumentów finansowych do kontroli sprawowanej przez uprawnione organa kontrolne.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, kartotek wynagrodzeń, list płac, tabel amortyzacyjnych i wyceny środków trwałych.
 • Wystawianie rachunków. Sporządzanie pism, wniosków i podań związanych z działalnością finansowo-księgową Stowarzyszenia.
 • Odpowiadanie za należytą współpracę z ZUS, Urzędem Skarbowym Bankiem.
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ: merytoryczna, formalna, administracyjna, za powierzone wyposażenie stanowiska pracy, za powierzoną dokumentację.

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie kierunkowe,
 • Doświadczenie w obsłudze księgowej organizacji pozarządowych, w tym w rozliczaniu projektów finansowanych ze środków publicznych
 • Doświadczenie na stanowisku o podobnym charakterze,
 • Umiejętności analityczne, umiejętność pracy w zespole,
 • Prawo jazdy kategorii B

OFERUJEMY:

 • Umowę o pracę,
 • Zdobycie doświadczenia w uznanej pomorskiej firmie.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojej oferty (CV drogą elektroniczną z dopiskiem o klauzuli o ochronie danych osobowych) na adres biuro@lgrmorenka.pl do dnia 22.06.2022 r.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się telefonicznie tylko z wybranymi kandydatami.

Akumulator Społeczny 2022 – cykl spotkań informacyjnych.

28 marca, 2022

Stowarzyszenie Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” zaprasza wszystkie osoby zainteresowane aplikowaniem o wsparcie w ramach programu „Akumulator Społeczny – edycja 2022” na spotkanie informacyjne dotyczące zasad ubiegania się o wsparcie.

Spotkania odbędą się w formie stacjonarnej i on-line w następujących miejscach i terminach:

Spotkania stacjonarne – LGR Mòrénka ul. Rybacka 10, 89-606 Charzykowy:

 • 6 kwietnia 2022 r. – godzina 11:00
 • 7 kwietnia 2022 r. – godzina 15:30
 • 19 kwietnia 2022 r. – godzina 11:00

Spotkania on-line:

 • 7 kwietnia 2022 r. – godzina 11:00
 • 13 kwietnia 2022 r. – godzina 15:00

O wsparcie mogą się ubiegać:

 • młode organizacje pozarządowe posiadające osobowość (lub tzw. ułomną osobowość) prawną (wpisanych do KRS lub rejestru prowadzonego przez Starostwo Powiatowe – w przypadku klubów sportowych i stowarzyszeń zwykłych lub rejestru prowadzonego przez Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – w przypadku kół gospodyń wiejskich) zarejestrowane nie wcześniej niż 60 miesięcy temu (liczone do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie) i których roczny budżet nie przekracza 30 000 złotych lub będące w trakcie procesu rejestracji (tj. fundacji, stowarzyszeń, oddziałów Caritas zarejestrowanych w KRS, klubów sportowych i stowarzyszeń zwykłych zarejestrowanych w ewidencji Starosty i KGW w rejestrze ARiMR),
 • grupy nieformalne (tutaj: także oddziały terenowe organizacji nieposiadające osobowości prawnej), w tym grupy samopomocowe, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej, z dopuszczeniem organizacji działających dłużej niż 60 miesięcy oraz tych, których roczny budżet przekracza 30 tys. zł). Grupa nieformalna to minimum 3 osoby realizujące lub chcące realizować wspólnie działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej.
 • grupy nieformalne, w tym grupy samopomocowe, występujące z wnioskiem samodzielnie.

Warunkiem udziału w spotkaniu jest wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne lub mailowe uczestnika: tel. 504-099-958; e-mail: biuro@lgrmorenka.pl
Przy czym, w przypadku spotkania on-line, obowiązkowe jest podanie adresu e-mail na który przesłany zostanie link do spotkania.

Bezpłatne szkolenia oraz doradztwo dla mikro, małych i średnich firm, na nowo podejmujących działalność gospodarczą!

8 października, 2020

„NOWY START-NOWE PERSEPKTYWY” to projekt realizowany przez firmę szkoleniową SEKA S.A. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Wzrost zdolności adaptacyjnych przedsiębiorców MMŚP ponownie podejmujących nową działalność gospodarczą poprzez podniesienie w ramach zindywidualizowanego wsparcia wiedzy ich pracowników w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem.

OFERTA: Szkolenia i doradztwo:

Moduł 1: 3-dniowe, 8-godzinne szkolenie:

✔️ jak planować działalność gospodarczą,
✔️ czego jeszcze Ci brakuje by osiągnąć sukces,
✔️ jakie umiejętności powinieneś rozwijać,
✔️ jaką wiedzę powinieneś zdobyć.

Moduł 2: 3-dniowe, 8-godzinne szkolenie:

✔️ zarządzanie,
✔️ finanse,
✔️ prawo.

DLA KOGO: Projekt jest skierowany do Przedsiębiorców spełniających następujące warunki formalne:

 • są mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą  ponownie rozpoczynającym działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie w okresie 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu ponownie podjęli działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub jako wspólnicy spółki prawa handlowego;
 • posiadają siedzibę na terenie Polski;
 • spełniają warunki umożliwiające otrzymanie przez nich pomocy de minimis lub pomocy publicznej;

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.2020-06.2022

REKRUTACJA I INFORMACJE O PROJEKCIE: Biuro Projektu pod adresem: SEKA S.A., ul. Paca 37, 04-386 Warszawa

www.efs.seka.pl/msp/

email: szkolenia.msp@seka.pl

tel. 22 517 88 00, kom. 501 068 650
 

Rekrutacja Projektu ma charakter otwarty. Będzie prowadzona na terenie wszystkich województw.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej!

30 kwietnia, 2020

21 kwietnia 2020 r. , w wyniku zakończonej oceny wniosków dla naboru nr RPPM.05.07.00-IZ.00-22-001/19, w ramach działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, wyłonione zostały projekty, których realizacja przewiduje udzielenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób z terenu województwa pomorskiego, powyżej 30 roku życia.

W ramach realizowanych projektów, ich uczestnicy otrzymają:

 1. Wsparcie w postaci usług szkoleniowych (indywidualnych i grupowych) udzielanych na etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej (przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej), jako wsparcie uzupełniające do pomocy finansowej,
 2. Wsparcie finansowe na podjęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej dotacji, w wysokości 23 050,00 zł,
 3. Finansowe wsparcie pomostowe przyznawane na pokrycie obowiązkowych składek ZUS i innych wydatków bieżących.

Osoby, które mogą ubiegać się o wsparcie w postaci dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej to:

 1. Osoby pozostające bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), w tym: w szczególności osoby, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: a) osoby w wieku 50 lat i więcej, b) kobiety, c) osoby z niepełnosprawnościami, d) osoby długotrwale bezrobotne, e) osoby o niskich kwalifikacjach,
 2. Osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych ( na okres krótszy niż 6 miesięcy) oraz pracujący w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości 120 % minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu,
 3. Osoby ubogie pracujące – osoby, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej lub osoby zamieszkujące w gospodarstwie domowym, w którym dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej.
 4. Osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
 5. Imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia),
 6. Reemigranci.

Szczegółowy katalog osób mogących ubiegać się o dotacje, każdorazowo określony został rzez realizatora projektu!!!

Poniżej link z informacjami na temat wszystkich projektów wybranych do dofinansowania wraz z danymi teleadresowymi podmiotów realizujący przedmiotowe projekty. To właśnie do tych podmiotów należy się zgłosić, aby wziąć udział w projekcie na otrzymanie dotacji.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach
Działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa RPO WP.

Więcej informacji do uzyskania u realizatorów projektów oraz w:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach, ul. Wysoka 3/16, 89-600 Chojnice

telefon : +48 52 334 48 47; oraz +48 52 334 33 07;

chojnice.pife@pomorskie.eu,
www.pomorskiewunii.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.facebook.com/lpichojnice

Godziny otwarcia Punktu: poniedziałek: 8:00-18:00, w okresie pandemii COVID-19, w godzinach: 8.00-16.00 wtorek-piątek: 8:00-16:00

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkania informacyjne, które odbędą się w  Chojnicach oraz Nowej Karczmie.
Podczas spotkań przedstawimy nowe możliwości rozwoju działalności gospodarczej przy wsparciu Funduszy Europejskich.

Business people applauding at the end of a conference in the office

Business people applauding at the end of a conference in the office

W programie spotkań m.in.:

Produkty finansowe na podjęcie i rozwój działalności gospodarczej:
– Mikropożyczka
– Pożyczka Rozwojowa
– Pożyczka Inwestycyjna
– Mała Pożyczka
– Pożyczka Turystyczna
– Pożyczka na Zatrudnienie
– Pożyczki z Programu „Wsparcie W Starcie”
Wsparcie z instrumentu finansowego „poręczenie”
Źródła informacji o funduszach europejskich

Termin i miejsca spotkań:
-24 września 2018  r., w godz. 12:00 – 14:00  w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Chojnicach, ul. Wysoka 3 pok. nr 16a /budynek Wszechnicy Chojnickiej/
-27 września 2018 r., w godz. . 12:00 – 14:00  w siedzibie Gminnego Ośrodka  Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie, ul. Szkolna 5.

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniach jest przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres chojnice.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefonicznie pod nr (52) 334 48 47.
Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.
Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.
Do pobrania:
Spotkanie w Chojnicach:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania
Spotkanie w Nowej Karczmie:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania

TEST

16 lutego, 2018

TEST