Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej!
30 kwietnia, 2020

21 kwietnia 2020 r. , w wyniku zakończonej oceny wniosków dla naboru nr RPPM.05.07.00-IZ.00-22-001/19, w ramach działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, wyłonione zostały projekty, których realizacja przewiduje udzielenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób z terenu województwa pomorskiego, powyżej 30 roku życia.

W ramach realizowanych projektów, ich uczestnicy otrzymają:

  1. Wsparcie w postaci usług szkoleniowych (indywidualnych i grupowych) udzielanych na etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej (przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej), jako wsparcie uzupełniające do pomocy finansowej,
  2. Wsparcie finansowe na podjęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej dotacji, w wysokości 23 050,00 zł,
  3. Finansowe wsparcie pomostowe przyznawane na pokrycie obowiązkowych składek ZUS i innych wydatków bieżących.

Osoby, które mogą ubiegać się o wsparcie w postaci dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej to:

  1. Osoby pozostające bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), w tym: w szczególności osoby, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: a) osoby w wieku 50 lat i więcej, b) kobiety, c) osoby z niepełnosprawnościami, d) osoby długotrwale bezrobotne, e) osoby o niskich kwalifikacjach,
  2. Osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych ( na okres krótszy niż 6 miesięcy) oraz pracujący w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości 120 % minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu,
  3. Osoby ubogie pracujące – osoby, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej lub osoby zamieszkujące w gospodarstwie domowym, w którym dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej.
  4. Osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
  5. Imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia),
  6. Reemigranci.

Szczegółowy katalog osób mogących ubiegać się o dotacje, każdorazowo określony został rzez realizatora projektu!!!

Poniżej link z informacjami na temat wszystkich projektów wybranych do dofinansowania wraz z danymi teleadresowymi podmiotów realizujący przedmiotowe projekty. To właśnie do tych podmiotów należy się zgłosić, aby wziąć udział w projekcie na otrzymanie dotacji.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach
Działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa RPO WP.

Więcej informacji do uzyskania u realizatorów projektów oraz w:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach, ul. Wysoka 3/16, 89-600 Chojnice

telefon : +48 52 334 48 47; oraz +48 52 334 33 07;

chojnice.pife@pomorskie.eu,
www.pomorskiewunii.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.facebook.com/lpichojnice

Godziny otwarcia Punktu: poniedziałek: 8:00-18:00, w okresie pandemii COVID-19, w godzinach: 8.00-16.00 wtorek-piątek: 8:00-16:00