Fundacja Polska Miedź KGHM
4 lipca, 2016

Fundacja Polska Miedź została powołana w 2003 r. przez KGHM Polska Miedź S.A. Jest organizacją pożytku publicznego, prowadzi działalności społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych, obejmującą, m.in.: pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; ochronę i promocję zdrowia; działania na rzecz osób niepełnosprawnych; naukę, edukację, oświatę i wychowanie; krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży; upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym. O darowizny z Fundacji Polska Miedź mogą ubiegać się zarówno instytucje, jak i osoby fizyczne.

Strona główna