Konsultacje „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”
14 października, 2015

Szanowni Państwo!

            Zarząd Powiatu Chojnickiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.  Program ten określa zasady, formy i zakres współpracy Powiatu Chojnickiego oraz umożliwia powierzenie lub wspieranie zadań publicznych.

Opinie do projektu należy składać w terminie do dnia 16 października 2015 r.na udostępnionym formularzu ankiety  w jeden z wymienionych niżej sposobów:

–         drogą elektroniczną na adres email: ngo@powiat.chojnice.pl – decyduje data wpływu na skrzynkę mailową,

–         osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Chojnicach (ul. 31 Stycznia 56, 89 – 600 Chojnice),

–          za pośrednictwem poczty na podany wyżej adres – decyduje data wpływu do urzędu.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 8 października 2015 r. do
16 października 2015 r. 

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania na stronie http://bip.powiatchojnice.pl