Krótki łańcuch dostaw żywności w praktyce

 

Wymiana oraz upowszechnianie wiedzy i doświadczeń – krótki łańcuch dostaw żywności w praktyce”.

Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” realizuje projekt pt. „Wymiana oraz upowszechnianie wiedzy i doświadczeń – krótki łańcuch dostaw żywności w praktyce”. Projekt został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu nr 6/2022 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) przez Jednostkę Regionalną KSOW właściwą dla woj. pomorskiego, czyli przez Samorząd Województwa Pomorskiego.
Operacja finansowana jest ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.


Cel operacji: Zwiększenie wiedzy rolników i rolniczek z terenu powiatu chojnickiego
w temacie funkcjonowania krótkich łańcuchów dostaw żywności i zwiększenie ich aktywności na rzecz podejmowania i wdrażania inicjatyw w zakresie rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich.

Okres realizacji: od 1 lipca do 31 października 2022 r.

Krótki opis operacji: Operacja polega na organizacji cyklu warsztatów szkoleniowych
z zakresu:

 1. możliwych w Polsce form produkcji i sprzedaży żywności przez rolników indywidulanych, w tym, w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD),
 2. niezbędnych wymagań sanitarnych i weterynaryjnych dla produkcji i sprzedaży bezpośredniej żywności przez rolników indywidulanych,
 3. marketingu i promocji w sprzedaży bezpośredniej.

oraz organizacji wizyty studyjnej dla 20 rolników i rolniczek z terenu powiatu chojnickiego oraz 2 przedstawicieli LGR „Mòrénka”, w tym członków konsorcjum/klubu zakupowego pn. „Chojnicki Koszyk” do Małopolski w celu poznania praktycznych rozwiązań zastosowania systemów sprzedażowych w formule krótkich łańcuchów dostaw żywności na przykładzie funkcjonujących na tamtejszym terenie rolniczych klubów zakupowych i krótkich łańcuchów dostaw żywności, w tym m.in. „Koszyk Lisiecki”, „Mobilna marchewka” czy „Kooperatywa Lanckorońska”. Celem powstania konsorcjum pt. „Chojnicki Koszyk” jest sprzedaży wyprodukowanej przez rolników żywności w sposób, który minimalizuje liczbę pośredników uczestniczących w łańcuch od producenta (rolnika) do nabywcy (konsumenta ostatecznego), czyli w ramach tzw. krótkiego łańcucha dostaw.

Planowane efekty realizacji operacji:

 1. Wzrost wiedzy z zakresu funkcjonowania krótkiego łańcucha dostaw żywności (KŁDŻ) wśród 20 uczestników cyklu szkoleń dot. funkcjonowania i wdrażania KŁDŻ,
 2. Wzrost wiedzy z zakresu praktycznego funkcjonowania KŁDŻ i wymiana doświadczeń wśród 20 rolników i rolniczek, uczestników wyjazdu studyjnego do Małopolski,
 3. Zwiększenie udziału rolników z powiatu chojnickiego w wartości dodanej ze sprzedaży wytworzonych produktów (poprzez zmniejszenie łańcucha pośredników
  w sprzedaży),
 4. Wsparcie i poprawa rentowności małych gospodarstw rolnych,
 5. Wzmocnienie lokalnej gospodarki poprzez utworzenie lokalnej marki/marek żywności (żywność produkowana i sprzedawana lokalnie, dzięki specyficznym
  i niepowtarzalnym cechom jest wizytówką dziedzictwa regionu, z którego pochodzi),
 6. Wzrost inicjatyw z zakresu przedsiębiorczości na obszarach wiejskich,
 7. Wzrost świadomości ekologicznej wśród lokalnych producentów i konsumentów żywności (w temacie żywności nieprzetworzonej),
 8. Skrócenie „odległości” pomiędzy producentem a konsumentem i budowa wzajemnego zaufania między stronami transakcji (konsument, wie dokładnie, skąd pochodzi żywność, którą konsumuje, w jaki sposób została wyprodukowana oraz jaki jest dochód producenta),
 9. Budowa poczucia wspólnotowości lokalnej poprzez zacieśnienie więzów społecznych pomiędzy producentami, przetwórcami i konsumentami,
 10. Zwiększenie współpracy pomiędzy indywidualnymi gospodarstwami rolnymi.

 

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone -Stowarzyszenie Wdzydzko - Charzykowska
Lokalna Grupa Rybacka "Mòrénka"

Polityka prywatności

Projekt i realizacja: Inpero.pl

OPERACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ZAPEWNIAJĄCĄ INWESTYCJE W ZRÓWNOWAŻONE RYBOŁÓWSTWO.