Pożyczka płynnościowa dla Podmiotów Ekonomi Społecznej
13 maja, 2020

Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił Pożyczki Płynnościowe dla podmiotów ekonomii społecznej na zapewnienie im płynności finansowej w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID – 19. 

Przeznaczenie pożyczki:

 • sfinansowanie wynagrodzeń pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),
 • pokrycie zobowiązań publiczno-prawnych Ostatecznego Odbiorcy, 
 • spłata zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 • zatowarowanie, półprodukty itp.
 • pokrycie kosztów administracyjnych,
 • zakup drobnego wyposażenia.

Główne parametry pożyczki:

 • Maksymalna wartość pożyczki – do wysokości 25% wartości rocznego obrotu  i nie więcej niż 100 tys. zł;
 • Okres spłaty – do 4 lat,
 • Oprocentowanie – 0,1 proc. w skali roku,
 • Karencja w spłacie  – do 12 miesięcy,
 • Prowizja – brak opłat i prowizji.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o pożyczkę:

 • przedsiębiorstwo społeczne,  w tym spółdzielnia socjalna,
 • podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:  Centra Integracji Społecznej (CIS) i Kluby Integracji Społecznej (KIS), Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ),
 • organizacja pozarządowa, podmiot, lub spółka non-profit o ile udział sektora publicznego w tej spółce wynosi nie więcej niż 50%,
 • spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych.

Pozostałe warunki:

Aby podmiot ekonomii społecznej mógł skorzystać z pożyczki powinien:

 • istnieć co najmniej 12 m-cy i posiadać co najmniej jeden zamknięty rok obrotowy,
 • spełniać kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,
 • prowadzić działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową,
 • posiadać zdolność do spłaty zaciągniętego zobowiązania wraz z odsetkami i wykazać realne źródła spłaty tych zobowiązań (weryfikowana na podstawie dokumentów finansowych właściwych dla formy prawnej PES).

Instytucje udzielające pożyczki:

 1. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, ul. Limanowskiego 15, 58-300 Wałbrzych, tel. (74) 66 44 810,
  https://frw.pl/pozyczka-plynnosciowa-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej/
 2. Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych, ul. Okopowa 56, 01-042 Warszawa, tel. (22) 636 07 40,
  https://tise.pl/offers/pozyczka-plynnosciowa-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej/
 3. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach, ul. Kościuszki 62, 16-400 Suwałki, tel. (87) 565 13 86,
  https://pozyczkipes.frp.pl/