Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” realizuje projekty w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

1. Promocja regionu w oparciu o walory przyrodnicze Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie.

W ramach realizacji projektu zaplanowano realizacje działań mających na celu promocję obszaru LGD Sandry Brdy poprzez aktywizację mieszkańców organizując pikniki obywatelskie i wyjazd studyjny.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące działania:

– zorganizowana zostanie konferencja promocyjna z okazji 60-lecia Rezerwatu Kamienne Kręgi w Odrach, w tym konferencja naukowa oraz wydarzenie plenerowe

-wydany zostanie album promocyjny Rezerwatu Kamienne Kręgi w Odrach

-wydana zostanie ulotka promocyjna Rezerwat Kamienne Kręgi w Odrach

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.