Zakończyliśmy rekrtutację do projektu „Wiedza i doświadczenie = zatrudnienie”

loga razem EFS

Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Oddział w Bydgoszczy oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chojnicach ZAKOŃCZYŁY REKRUTACJĘ DO PROJEKTU  (w ramach I-szego naboru) „Wiedza i doświadczenie = zatrudnienie” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 5. Zatrudnienie, Działania 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałania 5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które zdecydowały się wziąć udział w rekrutacji do naszego projektu.

O terminie i miejscu przeprowadzania rozmów rekrutacyjnych kandydaci na uczestników projektu zostali poinformowani telefonicznie.

Dziękujemy za zaufanie jakim nas Państwo obdarzyli.