Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
27 października, 2015

Członkowie
Stowarzyszenia Wdzydzko-Charzykowska
Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” serdecznie zapraszam Państwa na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 4 listopada 2015 r. (środa) o godz. 14.30 w Międzyregionalnym Centrum Współpracy i Promocji w Charzykowach przy ulicy Rybackiej 10. W przypadku braku wystarczającej liczby członków do prowadzenia zebrania i podejmowania prawomocnych uchwał wyznacza się drugi termin rozpoczęcia Walnego Zebrania Członków na godz. 14.50

Proponowany porządek obrad:

  • Powitanie przybyłych osób i otwarcie obrad.
  • Stwierdzenie prawomocności obrad.
  • Wybór Przewodniczącego obrad.
  • Przedstawienie porządku.
  • Przedstawienie protokołu z poprzedniego Walnego Posiedzenia Członków.
  • Podjęcie uchwały w sprawie odwołania dotychczasowego składu Komitetu LGR „Mòrénka”
  • Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego składu Komitetu LGR „Mòrénka”’
  • Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Zarządu LGR „Mòrénka” o przedstawiciela sektora rybackiego.
  • Wolne wnioski i zakończenie.

Projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego pisma. Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze potwierdzenie uczestnictwa w zebraniu drogą elektroniczną na adres: biuro@lgrmorenka.pl lub telefonicznie pod numerem 52-334-33-07.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Wdzydzko-Charzykowska
Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”

Grażyna Wera-Malatyńska

Załączniki:

Projekt Uchwały Nr 9/2015 w sprawie: odwołania członków Komitetu LGR „Morenka”

Projekt Uchwały Nr 10/2015 w sprawie: powołania członków Komitetu LGR „Morenka”

Projekt Uchwały Nr 11/2015 w sprawie: powołania na Członka Zarządu LGR „Morenka” osobę reprezentującą sektor rybacki

Charzy