Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
28 kwietnia, 2017

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” serdecznie zapraszamy członków stowarzyszenia na Walne Zebranie Członków.

Posiedzenie odbędzie się 5 maja br. (piątek) o godz. 9:45 w siedzibie LGR „Mòrénka” w Charzykowach przy ul. Rybackiej 10. W przypadku braku wystarczającej liczby członków do prowadzenia zebrania i podejmowania prawomocnych uchwał wyznacza się drugi termin rozpoczęcia Walnego Zebrania Członków na godz.: 10:00

Proponowany porządek obrad:

  1. Powitanie uczestników i gości oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Wybór protokolanta.
  5. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Stowarzyszenia Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” za rok 2016
  6. Podjęcie Uchwał
  7. Dyskusja
  8. Wolne wnioski i zakończenie

Prosimy o potwierdzenie obecności w terminie do 4.05.2017r. drogą mailową na adres biuro@lgrmorenka.pl , bądź telefonicznie po nr 504 099 958.

Projekty uchwał:

Nr 1 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2016r. i udzielenia absolutorium Zarządowi

Nr 2 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016r.

Sprawozdanie merytoryczne Zarządu