WYNIKI V NABORU 12.08-20.09 BR.
9 października, 2013

W dniu 4 i 7 października br. Komitet LGR Mòrénka dokonał oceny złożonych wniosków pod względem zgodności operacji z LSROR oraz pod względem spełnienia kryteriów wyboru.

O zakwalifikowaniu wniosku do dofinansowania decyduje punktacja oraz dostępny w danym konkursie limit środków finansowych.

Od decyzji przysługuję odwołanie do komitetu za pośrednictwem biura LGR „Mòrénka”. Odwołania można składać do 25 października br. w biurze LGR „Mòrénka”. Liczy się data złożenia w biurze. Odwołania złożone po 25 października br. pozostaną bez rozpatrzenia.

Szczegółowe wyniki znajdują się w zakładce WYNIKI