ZAPYTANIE OFERTOWE
7 sierpnia, 2014

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU OFERTOWYM

Stowarzyszenie Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” ogłasza POSTĘPOWANIE OFERTOWE

na wyłonienie wykonawcy inwestycji pod nazwą:

„Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa części istniejącego budynku klubowego – Międzyregionalne Centrum Współpracy i Promocji”

w miejscowości Charzykowy, ul. Rybacka, nr ewid. dz. 501/8

w ramach działania 4.2 „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej” objętego Programem Operacyjnym RYBY na lata 2007-2013.

 

1)      Nazwa i adres Organizatora/Zamawiającego:

Stowarzyszenie Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”

ul. Wysoka 3/15, 89-600 Chojnice

www.lgrmorenka.pl, e-mail: biuro@lgrmorenka.pl, tel./fax  52-334-33-07

 

2)      Przedmiotem postępowania ofertowego są roboty budowlane związane z kompleksową realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa części istniejącego budynku klubowego – Międzyregionalne Centrum Współpracy i Promocji” w miejscowości Charzykowy, dz. nr 501/8 – zgodnie z: dokumentacją budowlaną, oraz informacją dodatkową dotyczącą sposobu przygotowania wyceny przedmiotu oferty.

 

3)      Termin wykonania zamówienia: 30 kwiecień 2015 r.

4)      Osoba uprawniona do kontaktów z Oferentami: Adam Rogala. tel. 52-334-33-07, e-mail:

biuro@lgrmorenka.pl

5)      Miejsce i termin składania ofert:

a)      Oferty należy składać w siedzibie Stowarzyszenia Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”, ul. Wysoka 3/15, 89-600 Chojnice

b)      Termin składania ofert upływa w dniu 20 sierpnia 2014 r. o godz. 14:30 Oferty otrzymane po tym terminie zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania.

c)      Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2014 r. o godz. 15:00 w siedzibie Stowarzyszenia Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”.

6)      Warunki uczestnictwa:

W postępowaniu ofertowym mogą wziąć udział podmioty, które spełniają warunki zapisane w § 5 Regulaminu postępowania ofertowego na wyłonienie wykonawcy inwestycji pn. „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa części istniejącego budynku klubowego – Międzyregionalne Centrum Współpracy i Promocji” w miejscowości Charzykowy, dz. nr 501/8

7)      Przy dokonaniu oceny spełnienia wymaganych warunków Stowarzyszenie Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” będzie kierowała się regułą: „spełnia – nie spełnia”.

8)      Kryteria oceny ofert: Cena – 100%

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami