Aktualizacja

Zasady wprowadzania zmian lub aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

 • Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” organem odpowiedzialnym za zmianę lub aktualizację Lokalnej Strategii Rozwoju jest Komitet LGR.
 • Zmiana, o której mowa w pkt.1 wprowadzona może zostać w drodze uchwały.
 • Warunkiem wprowadzenia zmian Lokalnej Strategii Rozwoju jest przeprowadzenie konsultacji społecznych proponowanych zmian.
 • O zmianę Lokalnej Strategii Rozwoju do Komitetu LGR za pośrednictwem Zarządu LGR mogą wystąpić:

   

  • Zarząd LGR
  • Komitet LGR
  • Walne Zebranie LGR
 • Możliwość wnoszenia uwag do proponowanej zmiany LSR musi zostać podana do publicznej wiadomości na okres od 14 do 28 dni.
 • W okresie wskazanym w pkt. 5 Zarząd LGR zobowiązany jest to rozpowszechnienia informacji o możliwości wnoszenia uwag do propozycji zmian LSR za pośrednictwem strony internetowej. Dodatkowo powinny zostać podjęte inne działania mające na celu rozpowszechnienie informacji np.: newsletter, ogłoszenie prasowe, spotkanie konsultacyjne.
 • Zmiany w LSR powinny być wprowadzane i konsultowane w okresie, w którym nie jest, ani nie jest planowane ogłoszenie naborów wniosków, aby ewentualnie zmiany nie miały wpływu na równe traktowanie wszystkich zainteresowanych stron.
 • Zebrane wnioski z konsultacji społecznych są przedmiotem weryfikacji przez Komitet LGR przed podjęciem decyzji o zmianie.
 • Zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju wchodzą w życie po zatwierdzeniu projektowanych zmian przez Samorząd Województwa.

Zgodnie z procedurą Zasady wprowadzania zmian lub aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Zarząd LGR „Mòrénka” od dnia 14 stycznia 2022 r. ogłasza konsultacje społeczne proponowanych zmian do:

Lokalnej Strategii Rozwoju 2015-2023 –

Analiza zmian LSRPobierz

Proponowane zmiany mają na celu umożliwienie ogłoszenie kolejnego konkursu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla przedsięwzięć:

 • 1.1 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
 • 2.1 Wykorzystywanie i wspierania atutów środowiska

w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja”, objętych priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014–2020

Zachęcamy do wyrażenia opinii na temat proponowanych zmian drogą mailową (biuro@lgrmorenka.pl), korespondencyjnie lub osobiście w biurze LGR Mòrénka  w terminie do 28 stycznia 2022r.


ARCHIWUM

Zgodnie z procedurą Zasady wprowadzania zmian lub aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Zarząd LGR „Mòrénka” od dnia 24 listopada 2016 r. ogłasza konsultacje społeczne proponowanych zmian do:

 • LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU 2015-2023  –  Tabela uwag
 • PROCEDURY OCENY I WYBORU OPERACJI W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARU DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA WDZYDZKO-CHARZYKOWSKA LOKALNA GRUPA RYBACKA „MÒRÉNKA”  –  Tabela uwag
 • KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA/ZMIANY KRYTERIÓW DLA OBSZARU DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA WDZYDZKO-CHARZYKOWSKA LOKALNA GRUPA RYBACKA „MÒRÉNKA”   –  Tabela uwag

Proponowane zmiany są wynikiem ogłoszenia Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań „Wsparcie przygotowawcze” i „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja”, objętych priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014–2020

Zachęcamy do wyrażenia opinii na temat proponowanych zmian drogą mailową (biuro@lgrmorenka.pl), korespondencyjnie lub osobiście w biurze LGR Mòrénka  w terminie do 9 grudnia 2016r.


Zgodnie z procedurą Zasady wprowadzania zmian lub aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Zarząd LGR „Mòrénka” w dniu 30 maja 2016 r. ogłasza konsultacje społeczne proponowanych zmian Lokalnej Strategii Rozwoju 2015-2023.

Proponowane zmiany są wynikiem zakończenia procedury oceny Lokalnej Strategii Rozwoju   przez Samorząd Województwa pomorskiego i koniecznością wprowadzenia zmian wynikających z uchwały Komisji do spraw wyboru strategi rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z dnia 27 kwietnia 2016r.

Propozycja zmian

Zachęcamy do wyrażenia opinii na temat proponowanych zmian drogą mailową (biuro@lgrmorenka.pl), korespondencyjnie lub osobiście w biurze LGR Mòrénka  w terminie do 14 czerwca 2016r.

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone -Stowarzyszenie Wdzydzko - Charzykowska
Lokalna Grupa Rybacka "Mòrénka"

Polityka prywatności

Projekt i realizacja: Inpero.pl

OPERACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ZAPEWNIAJĄCĄ INWESTYCJE W ZRÓWNOWAŻONE RYBOŁÓWSTWO.