Do Pobrania

 

Dokumenty dostępne są również na stronie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Aktualne dokumenty, ważne od 13 lipca 2022 r.

 1. Wniosek o dofinansowanie:
 • Formularz wniosku o dofinansowanie – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – pobierz
 • Biznes Plan uproszczony – pobierz

Oświadczenia do wniosku o dofinansowanie:

 • Oświadczenie małżonka/współwłaściciela przedsiębiorstwa o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy – pobierz
 • Oświadczenie właściciela(i) lub współwłaściciela(i) nieruchomości, że wyraża(ją) on(i) zgodę na realizację operacji – pobierz

2. Wniosek o płatność:

 • Formularz wniosku o płatność – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – pobierz
 • Formularz sprawozdania – pobierz
 • Instrukcja wypełniania sprawozdania – pobierz
 • Wskaźniki rezultatu – pobierz
 • Instrukcja do wskaźników rezultatu – pobierz

Archiwalne dokumenty, ważne od 22 października 2018 r. do 6 kwietnia 2022 r.

 • Formularz wniosku o dofinansowanie – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – pobierz
 • Biznes Plan uproszczony – pobierz
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – pobierz

Klauzula RODO do wniosku o dofinansowanie

 • Oświadczenie – właściciela (i) lub współwłaściciela nieruchomości – pobierz
 • Oświadczenie – małżonek beneficjenta i właściciela – pobierz
 • Oświadczenie – pełnomocnika wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną – pobierz
 • Oświadczenie – reprezentanta wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną – pobierz

Dokumenty archiwalne, ważne do 21 października 2018r.

 • Formularz wniosku o dofinansowanie – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – pobierz
 • Biznes Plan uproszczony – pobierz
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – pobierz

Dokumenty archiwalne – klauzula RODO do wniosku o dofinansowanie, ważne do 21 października 2018r.

 • Oświadczenie – właściciela (i) lub współwłaściciela nieruchomości – pobierz
 • Oświadczenie – małżonek beneficjenta i właściciela – pobierz
 • Oświadczenie – pełnomocnika wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną – pobierz
 • Oświadczenie – reprezentanta wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną – pobierz

Dokumenty archiwalne, ważne do 21 czerwca 2018r.

 • Formularz wniosku o dofinansowanie – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – pobierz
 • Biznes Plan uproszczony – pobierz
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – pobierz

Dokumenty archiwalne, ważne do 16 kwietnia 2018r.

 • Formularz wniosku o dofinansowanie– pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – pobierz
 • Biznes Plan uproszczony – pobierz
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – pobierz

UMOWA

Aktualne dokumenty

 • Wzór umowy o dofinansowanie – pobierz (wersja aktualna, obowiązująca od 31 grudnia 2020 r.)
 • Wzór umowy o dofinansowanie (wersja obowiązująca od dnia 1 października 2019 r. dla naborów przeprowadzonych po dniu 27 sierpnia 2019 r.) – pobierz
 • Wzór umowy o dofinansowanie (wersja obowiązująca od dnia 1 października 2019 r. dla naborów przeprowadzonych do dnia 27 sierpnia 2019 r.) – pobierz
 • Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie – zestawienie rzeczowo – finansowe operacji –  pobierz
 • Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie – harmonogram wypłaty zaliczki – pobierz
 • Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie – wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki – pobierz
 • Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie – harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych – pobierz

Archiwalne dokumenty, ważne do 27 sierpnia 2019r.

 • Wzór umowy o dofinansowanie – pobierz

Archiwalne dokumenty, ważne do 21 października 2018r.

 • Wzór umowy o dofinansowanie – pobierz
 • Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie – zestawienie rzeczowo – finansowe operacji –  pobierz
 • Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie – harmonogram wypłaty zaliczki – pobierz
 • Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie – wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki – pobierz
 • Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie – harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych – pobierz

Dokumenty archiwalne, ważne do 21 czerwca 2018r.

 • Wzór umowy o dofinansowanie – pobierz
 • Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie – zestawienie rzeczowo – finansowe operacji – pobierz
 • Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie – harmonogram wypłaty zaliczki – pobierz
 • Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie – wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki – pobierz
 • Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie – harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych – pobierz

Dokumenty archiwalne, ważne do 16 kwietnia 2018r.

 • Wzór umowy o dofinansowanie – pobierz
 • Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie – zestawienie rzeczowo – finansowe operacji – pobierz
 • Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie – harmonogram wypłaty zaliczki – pobierz
 • Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie – wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki – pobierz
 • Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie – harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych – pobierz


Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w zakresie działania 4.4 koszty bieżące i aktywizacja oraz wsparcie przygotowawcze ważne, od 9 września 2022r.

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

 • Formularz wniosku o płatność – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – pobierz
 • Sprawozdanie z realizacji operacji – pobierz
 • Instrukcja wypełniania Sprawozdania z realizacji operacji - pobierz

Aktualne dokumenty, ważne od 22 października 2018r.

 • Formularz wniosku o płatność – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – pobierz
 • Załącznik nr 1 do instrukcji wypełniania wniosku o płatność – pobierz
 • Formularz ewidencji księgowej dla Beneficjentów nie prowadzących ksiąg rachunkowych – pobierz
 • Sprawozdanie z realizacji operacji – pobierz

Klauzula RODO do wniosku o płatność

 • Oświadczenie – uczestnika szkolenia/warsztatów – pobierz
 • Oświadczenie – pełnomocnika wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną – pobierz
 • Oświadczenie – reprezentanta wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną – pobierz

Archiwalne dokumenty, ważne do 21 października 2018r.

 • Formularz wniosku o płatność – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – pobierz
 • Załącznik nr 1 do instrukcji wypełniania wniosku o płatność – pobierz
 • Formularz ewidencji księgowej dla Beneficjentów nie prowadzących ksiąg rachunkowych – pobierz
 • Sprawozdanie z realizacji operacji – pobierz

Dokumenty archiwalne – klauzula RODO do wniosku o płatność, ważne do 21 października 2018r.

 • Oświadczenie – uczestnika szkolenia/warsztatów – pobierz
 • Oświadczenie – pełnomocnika wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną – pobierz
 • Oświadczenie – reprezentanta wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną – pobierz

Dokumenty archiwalne, ważne do 21 czerwca 2018r.

 • Formularz wniosku o płatność – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – pobierz

Dokumenty archiwalne, ważne do 13 kwietnia 2018r.

 • Formularz wniosku o płatność – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – pobierz

ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

 • Wytyczna o zawieszeniu sankcjonowania naruszeń wynikających z „Zasad konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020”   –    pobierz
 • Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-20;dokument obowiązujący od 1 października 2019 r.) – pobierz
 • Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” – nowa wersja 23.06.2021r. stanowiąca doprecyzowanie  pobierz
 • Oświadczenie beneficjenta ws. rozliczania zadań – pobierz
 • Wniosek o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń (Wzór wniosku o nadanie lub reset uprawnień do Portalu Ogłoszeń ARiMR); dokument obowiązujący od 30 września 2019 r.  – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o nadanie uprawnień (Instrukcja jest dokumentem określającym w jaki sposób należy wypełnić Wniosek o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń ARiMR); dokument obowiązujący od 30 września 2019 r. wersja 3z- pobierz
 • Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR; dokument obowiązujący od 30 września 2019 r. wersja 4z – pobierz
 • Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” – dla umów do 30 września – pobierz

KRYTERIA I PROCEDURY WYBORU OPERACJI

 • Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania/zmiany kryteriów dla obszaru działania Stowarzyszenia Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”- pobierz
 • Procedury oceny i wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru działania Stowarzyszenia Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”- pobierz
 • Regulamin Komitetu Stowarzyszenia Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”- pobierz

ARCHIWALNE – Kryteria i procedury wyboru operacji

 • Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania/zmiany kryteriów dla obszaru działania Stowarzyszenia Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”- pobierz
 • Procedury oceny i wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru działania Stowarzyszenia Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”- pobierz
 • Regulamin Komitetu Stowarzyszenia Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”- pobierz

SPRAWOZDANIA

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU 2015 – 2023

 • Lokalna Strategia Rozwoju 2015 – 2023  – pobierz

LOGOTYPY I PLIKI DO POBRANIA

 • Księga wizualizacji od 01.01.2021 – pobierz
 • Księga wizualizacji od 15.02.2019 – pobierz
 • Księga wizualizacji do 15.02.2019 – pobierz
 • Logo LGR – pobierz
 • Logo MGMIŻŚ – pobierz
 • Logo MRiRW – pobierz
 • Logo PO RYBY 2014-2020 – pobierz
 • Znak Unia Europejska (wersja polska i angielska) – pobierz
 • Znak Unia Europejska z Europejskim Funduszem Morskim i Rybackim (wersja polska i angielska) – pobierz
 • Znak Unia Europejska z Europejskimi Funduszami Strukturalnymi i Inwestycyjnymi (wersja polska i angielska) – pobierz
 • Przykładowe ułożenie logotypów – pobierz
 • Przykładowe ułożenie logotypów po 01.01.2021r – pobierz

Informacja i promocja PO RYBY 2014-2020

Zasady promocji i oznakowania projektów

Jeżeli korzystasz z unijnego wsparcia masz nie tylko prawo, ale i obowiązek, aby o tym informować. Skąd taki obowiązek? Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo do wiedzy, w jaki sposób są wykorzystywane jej zasoby finansowe. Dlatego UE wymaga informowania opinii publicznej, uczestników i odbiorców projektów, o tym, że dane przedsięwzięcie było możliwe między innymi dzięki unijnej pomocy finansowej.

Ogólne zasady

Informacje o dofinansowaniu powinieneś podawać w trakcie realizacji projektu, przy okazji wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych, jakie w związku z nim podejmujesz. Nie istnieje jeden obowiązkowy, z góry określony zestaw działań informacyjno-promocyjnych, które musisz zrealizować – trzeba wybrać takie działania, które będą zgodne celem Twojego projektu oraz jego charakterem i skalą.

Ponadto powinieneś też odpowiednio oznaczać dokumenty dotyczące projektu, które będziesz publikować np.: dokumentację przetargową, ogłoszenia, raporty, publikacje, materiały dla prasy. Ta sama zasada obowiązuje Cię w przypadku dokumentów i materiałów przeznaczonych dla uczestników projektów np. zaświadczeń, certyfikatów, materiałów informacyjnych, programów szkoleń i warsztatów, list obecności.

Te wytyczne dotyczą wszystkich działaniach informacyjnych i promocyjnych skierowanych do beneficjentów, potencjalnych beneficjentów i opinii publicznej popularyzujących wsparcie działania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. W tym przypadku musisz zapewnić identyfikację wizualną Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020) i Unii Europejskiej (UE) poprzez stosowanie odpowiednich oznaczeń, którymi są:

 • symbol UE, wraz z odniesieniem do Unii Europejskiej;
 • odniesienie do Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego lub, w przypadku działań finansowanych z różnych funduszy, odniesienie do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

 

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone -Stowarzyszenie Wdzydzko - Charzykowska
Lokalna Grupa Rybacka "Mòrénka"

Polityka prywatności

Projekt i realizacja: Inpero.pl

OPERACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ZAPEWNIAJĄCĄ INWESTYCJE W ZRÓWNOWAŻONE RYBOŁÓWSTWO.